Dla wolontariuszy - regulamin

26.01.2018

Dla wolontariuszy - regulamin

Regulamin Wolontariatu podczas ORLEN Warsaw Marathon 2018

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady Wolontariatu podczas ORLEN Warsaw Marathon 2018.
 2. Organizatorem wolontariatu podczas ORLEN Warsaw Marathon 2018 jest Fundacja Action-Life.
 3. Wolontariuszem jest osoba, która zgłosi się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl i zawrze porozumienie wolontariackie z Fundacją Action-Life lub weźmie udział w projekcie w ramach wolontariatu szkolnego na podstawie zawartego miedzy szkołą a Fundacją porozumienia.
 4. Wolontariusz ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
 5. Wolontariuszem może zostać osoba, która do dnia 16 kwietnia 2018 r. ukończy 15. rok życia.
 6. Wolontariusze niepełnoletni (czyli osoby, które do dnia 16 kwietnia 2018 r. nie ukończą 18 roku życia) mogą wziąć udział w projekcie wolontariatu jedynie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny dziecka przyjmuje do wiadomości, iż organizator nie bierze odpowiedzialności za dojazd i powrót dziecka z miejsca pełnienia zadań.

Rekrutacja i przygotowanie wolontariuszy od realizacji zadań

 1. Rekrutacja wolontariuszy do udziału w ORLEN Warsaw Marathon 2018 odbywa się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl.
 2. Wolontariusze do obsługi punktów odżywczych i nawadniania na trasie maratonu i biegu na 10 km rekrutowani są w ramach wolontariatu szkolnego.
 3. Kandydaci zostają zakwalifikowani do udziału w wolontariacie na podstawie historii współpracy z kandydatem oraz jakości i kompletności informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym.
 4. Decyzję o zakwalifikowaniu do wolontariatu podejmuje Organizator.
 5. Wybrani kandydaci, którzy w formularzu rekrutacyjnym wyrażą chęć pełnienia funkcji lidera grupy wolontariuszy zostaną zaproszeni na obowiązkową rozmowę rekrutacyjną. Wybrani, po rozmowach rekrutacyjnych, przez Organizatora kandydaci zostaną zaproszeni na szkolenie informacyjne zapoznające ich szczegółowo z organizacją ORLEN Warsaw Marathon 2018 i wydarzeń towarzyszących.
 6. Udział w rozmowach rekrutacyjnych i szkoleniach dla osób, które wyrażą chęć pełnienia funkcji lidera jest obowiązkowy. Osoby, które nie wezmą udziału w rozmowie rekrutacyjnej lub szkoleniach nie będą mogły pełnić funkcji lidera.
 7. Każdy wolontariusz otrzyma informacyjne nt organizacji ORLEN Warsaw Marathon 2018, w których zostaną przekazane wszystkie, niezbędne do prawidłowej realizacji zadań, informacje.
 8. Każdy wolontariusz podpisze porozumienie wolontariacie z Organizatorem.
 9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w projekcie wolontariatu podczas ORLEN Warsaw Marathon 2018.
 10. Treści wszystkich dokumentów zostaną udostępnione na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl.

Zasady współpracy i zobowiązania Organizatora

 1. Za wykonywane przez Wolontariusza świadczenia w ramach Wolontariatu nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne. Organizator nie finansuje kosztów dojazdu i noclegu Wolontariuszy.
 2. Organizator ORLEN Warsaw Marathon 2018 oraz Organizator wolontariatu zapewnią Wolontariuszowi odpowiednie świadczenia w postaci stroju, wyżywienia, ubezpieczenia NNW, odpowiedniego przygotowania do realizacji zadań oraz certyfikat po zakończeniu działań.
 3. Organizator zobowiązanych jest do zapewnienia Wolontariuszom odpowiedniej organizacji i dobrego środowiska realizacji zadań.
 4. Do zadań Wolontariuszy należy wsparcie organizacji ORLEN Warsaw Marathon 2018 oraz wydarzeń towarzyszących poprzez wykonywanie zadań w obszarach:
  1. Biuro Zawodów
  2. Miasteczko Biegaczy i Strefa Start/Meta
  3. Centrum Wolontariatu
  4. Wsparcie przygotowań
  5. Wydarzenia towarzyszące
 5. Decyzję nt wyboru obszaru pracy dla Wolontariusza podejmuje Organizator.
 6. Działaniami wolontariuszy w trakcie ORLEN Warsaw Marathon 2018 i wydarzeń towarzyszących zarządzają koordynatorzy ds. wolontariatu.
 7. Koordynatorzy są uprawnieni do wyznaczania nowych zadań Wolontariuszowi.

Zobowiązania wolontariusza

 1. Wolontariusz zobowiązany jest do godnego reprezentowania Organizatorów wolontariatu oraz ORLEN Warsaw Marathon 2018 oraz promocji wolontariatu sportowego, poprzez swoją postawę i zaangażowanie w realizację zadań.
 2. Wolontariusz zobowiązany jest do współpracy z Organizatorem wolontariatu, ORLEN Warsaw Marathon 2018, uczestnikami wydarzenia i innymi wolontariuszami z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej, zaangażowania i życzliwości.
 3. Wolontariusz zobowiązany jest do wykonywania poleceń koordynatora ds. wolontariatu w zakresie realizacji powierzonych zadań lub podejmowania innych zadań wynikających z bieżącej potrzeby Organizatora.
 4. Wolontariusz zobowiązany jest do dbania o mienie powierzone mu przez Organizatora na czas realizacji zadań.
 5. Wolontariusz podejmujący współpracę z Organizatorem posiada odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadań.
 6. Wolontariusz zobowiązany jest do nie spożywania i nie pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających podczas realizacji zadań.
 7. O rezygnacji z wolontariatu Wolontariusz jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić Organizatora.
 8. Wolontariusz zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Wolontariatu oraz Regulaminie ORLEN Warsaw Marathon 2018.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator wolontariatu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. O zmianach wprowadzanych w Regulaminie wolontariatu Organizator będzie informował Wolontariuszy za pośrednictwem strony internetowej www.orlenmarathon.pl.