Regulamin Biegu na 10 km

Bieg OSHEE 10 km organizowany w ramach "ORLEN Warsaw Marathon"

Bieg OSHEE 10 km

Regulamin Biegu, 22.04.2018 r. (dalej: "Regulamin")

 1. CELE IMPREZY

  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na świecie.
  3. Promocja marki ORLEN jako sponsora tytularnego OWM.
 2. ORGANIZATOR BIEGU

  Organizatorem ORLEN Warsaw Marathon (dalej także jako: „OWM”), w ramach którego organizowany jest Bieg OSHEE 10 km (dalej jako: „Bieg”) jest ”MyPlace” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274560, posiadającą numer NIP: 7010053450, numer REGON: 140858208, o kapitale zakładowym w wysokości: 300 000,00 zł – zwana dalej „Organizatorem”.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.), jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych” lub „PKN ORLEN S.A.”), który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji ORLEN Warsaw Marathon, w tym Biegu.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w ORLEN Warsaw Marathon, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji ORLEN Warsaw Marathon, w tym Biegu.

 3. TERMIN I MIEJSCE

  1. Bieg odbędzie się w dniu 22.04.2018 r. w Warszawie.
  2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Biegu będzie dostępna na stronie internetowej ORLEN Warsaw Marathon: (dalej jako: „Strona Internetowa”).
  3. W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy, spełniający warunki określone w Regulaminie, w tym zarejestrowani do udziału w Biegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Uczestnicy”).
  4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, w przypadku gdy taka konieczność wyniknie z przyczyn przez niego niezawinionych (w szczególności wszelkich przypadków siły wyższej), przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu oraz w formie mailowej. W przypadku wskazanym w niniejszym ustępie, każdy Uczestnik, który nie będzie zainteresowany udziałem w Biegu w nowym miejscu lub w nowej dacie Biegu, powinien poinformować o tej okoliczności Organizatora przesyłając wiadomość na adres e-mail [email protected], nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania ww. informacji w formie mailowej od Organizatora. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, Organizator dokona zwrotu opłaty za pakiet startowy w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania ww. oświadczenia Uczestnika, na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi opłaty za pakiet startowy w przypadku odbioru przez Uczestnika pakietu startowego i braku jego zwrotu Organizatorowi do Biura Zawodów przed rozpoczęciem Biegu w nowej dacie lub w nowym miejscu (pomimo złożenia ww. oświadczenia przez Uczestnika), oraz w przypadku faktycznego udziału Uczestnika w Biegu pomimo złożenia ww. oświadczenia.
  5. Długość trasy Biegu wynosi 10 km (dalej jako: „Trasa”).
  6. Na Trasie Biegu zostanie oznaczony 5-ty kilometr Trasy.
  7. Uczestnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
   1. Uczestnicy posiadający numery startowe od 1 do 50 (strefa wydzielona),
   2. pozostali Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych przez Organizatora strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według zadeklarowanego przez każdego z Uczestników czasu podanego w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z ust. 8 poniżej.
  8. Każdy Uczestnik podczas rejestracji (tj. w formularzu zgłoszeniowym) ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy czasowej, o której mowa w ust. 7 pkt b) powyżej, odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym.
  9. Na Trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Biegu, obsługa Biegu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora.
  10. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, który zostanie zamontowany w numerze startowym i służył będzie automatycznemu pomiarowi czasu na Trasie. Chipa nie można usuwać z numeru startowego. Usunięcie lub zagubienie chipa skutkuje brakiem możliwości klasyfikacji Uczestnika.
 4. LIMIT CZASU I KONTROLE

  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:40min:00s, liczony od strzału startera (czas brutto).
  2. Na Trasie Biegu (na 5-tym km) będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas Biegu (licząc od strzału startera). Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających Trasę. Uczestnicy skracający Trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  3. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu 01h:40min:00s. od strzału startera, zobowiązani są do przerwania Biegu i zejścia z Trasy. Uczestnicy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą klasyfikowani.
  4. Uczestnicy, którzy pozostaną na Trasie po upływie regulaminowego czasu, o którym mowa w ust. 1 powyżej lub Uczestnicy zdyskwalifikowani, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
 5. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

  1. Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na 5-tym km Biegu.
  2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników.
  3. Punkty medyczne będą znajdowały się na 5-tym km Biegu oraz na mecie i będą obsługiwane przez ratowników medycznych.
 6. UCZESTNICTWO

  1. Bieg ma charakter otwarty. Prawo startu w Biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu 22.04.2018 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
  2. Prawo startu w Biegu mają również osoby, które najpóźniej w dniu 22.04.2018 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Biegu sporządzonej według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do Regulaminu, podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika, jak również pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Zgodę, której mowa w zdaniu poprzedzającym, należy okazać w miejscu odbioru pakietów startowych (zwanym dalej: „Biurem Zawodów”). Wzór zgody opiekuna prawnego można również pobrać ze Strony Internetowej (zakładka „Dla Uczestników”).
  3. Osoby niepełnoletnie, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.
  4. Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, o której mowa w ust. 2 powyżej, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start tej osoby.
  5. Warunkiem udziału w Biegu jest:
   1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z postawieniami rozdz. VII Regulaminu,
   2. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu, jak również przepisów IAAF (International Association of Athletics Federations), oraz przepisów PZLA (Polskiego Związku Lekkiej Atletyki), dostępnych na stronie internetowej http://ckspzla.pl/cksdokumenty/index.html,
   3. akceptacja udziału w Biegu na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty lub pogorszenia zdrowia lub życia. W Biegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegu,
   4. wyrażenie odrębnej, pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt a) powyżej oraz złożenie oświadczenia Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Biegu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestnika ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących ORLEN Warsaw Marathon oraz fakultatywnie (nieobowiązkowo) informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług PKN ORLEN S.A. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, zaś wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tej osoby w Biegu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji ORLEN Warsaw Marathon i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.),
   5. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela PKN ORLEN S.A. i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
    1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
    2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie ORLEN Warsaw Marathon,
    3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
    4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
    5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
    7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
    8. publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy Biegu (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku Uczestnika);
   6. poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 19–21.04.2018 r., zgodnie z postanowieniami ust. 7 poniżej.
  6. Organizatorowi oraz PKN ORLEN S.A. przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom ORLEN Warsaw Marathon sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika, o którym mowa w ust. 5 powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
  7. Odbieranie pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie:
   1. dla Uczestników odbierających pakiety startowe samodzielnie - okazanego do wglądu, ważnego dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem;
   2. dla Uczestników odbierających pakiety startowe przez osobę trzecią – przedstawionej pisemnej zgody Uczestnika na odebranie numeru startowego lub pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią, oraz okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem osoby trzeciej, uprawnionej do odbioru ww. pakietu startowego. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej (zakładka „Dla Uczestników”).
  8. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.
  9. Pakiety startowe będą wydawane w dniach od 19.04.2018 r. do 21.04.2018 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura Zawodów. Biuro Zawodów znajdować się będzie na terenie ORLEN Warsaw Marathon w Miasteczku Biegaczy. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 4 (cztery) dni przed rozpoczęciem Biegu. Nie ma możliwości odbioru pakietów startowych w dniu Biegu.
  10. Przed Biegiem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni. Po Biegu Uczestnicy będę mieli możliwość skorzystania z szatni oraz punktów sanitarnych. Zostaną one usytuowane w pobliżu Miasteczka Biegaczy. O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Biegu.
  11. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Odbiór rzeczy z depozytu będzie następował po okazaniu numeru startowego Uczestnika. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na Trasie Biegu oraz w Miasteczku Biegaczy w trakcie trwania Biegu, poza depozytem, o którym mowa w ust. 10 i 11 powyżej.
  13. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń personelu i przedstawiciela Organizatora oraz poszanowania pozostałych Uczestników Biegu w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair - play. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Biegu i ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Biegu, nie przestrzegają poleceń osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF lub PZLA.
  14. Podczas Biegu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację Uczestnika.
 7. ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są:
   1. do dnia 15.04.2018 r. - poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej;
   2. w dniach 19-21.04.2018 r. - wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin składania zgłoszeń upływa 21.04.2018 r.
  2. Organizator ustala limit numerów startowych na 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk. Po wyczerpaniu limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgłoszenia nie będą przyjmowane. O udziale Uczestników w Biegu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za pakiet startowy. Za termin wniesienia opłaty za pakiet startowy uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarantowany pakiet startowy otrzymują Uczestnicy, którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 8.000 (osiem tysięcy) sztuk. Po wyczerpaniu limitu numerów startowych nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia w Biurze Zawodów.
  3. Prawo do zwolnienia z opłaty za pakiet startowy "basic", pod warunkiem zgłoszenia udziału w Biegu do 15.04.2018 r., mają:
   1. osoby powyżej 70 roku życia (na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem),
   2. osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności),
   3. osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez komitet organizacyjny powołany przez Organizatora, którego skład będzie dostępny na stronie internetowej (dalej: „Komitet Organizacyjny”) (na podstawie dokumentów określonych przez Komitet Organizacyjny).
  4. W przypadku dokonania zgłoszenia w Biurze Zawodów zwolnienie z opłaty za pakiet startowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie obowiązuje.
  5. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Biegu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływ na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy (w przypadku rejestracji na Stronie Internetowej) albo dokonanie płatności opłaty za pakiet startowy gotówką lub kartą płatniczą (w przypadku rejestracji w Biurze Zawodów).
  6. Opłata startowa w wyskości obowiązującej w danym okresie zgodnie z ust. 7 poniżej jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.
  7. Ceny pakietów startowych wynoszą odpowiednio:
   1. do dnia 21 marca 2018 roku:
    • 29,00 zł – pakiet „basic” (udział w Biegu i numer startowy),
    • 59,00 zł – pakiet „standard” (udział w Biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów),
   2. od 22 marca 2018 roku do 15 kwietnia 2018 roku:
    • 39,00 zł – pakiet „basic” (udział w Biegu i numer startowy),
    • 69,00 zł – pakiet „standard” (udział w Biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów),
   3. w Biurze Zawodów w dniach 19 kwietnia 2018 roku - 21 kwietna 2018 roku:

    w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą:

    • 59,00 zł - pakiet „basic” (udział w Biegu i numer startowy)
    • 89,00 zł – pakiet „standard” (udział w Biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów).
  8. Uczestnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 31.03.2018 r. mają możliwość otrzymania numeru startowego z wydrukowanym dodatkowo własnym imieniem.
  9. Osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty za pakiet startowy, wskazane w ust. 3 powyżej, będą zwolnione z opłaty na etapie rejestracji. System rejestracji automatycznie naliczy zniżkę w opłacie. Organizator zweryfikuje prawo Uczestnika do zwolnienia z opłaty za pakiet startowy „basic” podczas wydawania pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku spełnienia kryteriów, uprawniających do zwolnienia, Uczestnikowi zostanie wydany zamówiony pakiet startowy. W przypadku niespełniania przez Uczestnika kryteriów, uprawniających do zwolnienia, Uczestnik, w celu odbioru pakietu zobowiązany jest do dopłaty wartości pakietu „basic” obowiązującej w dniu odbioru pakietu.
  10. W dniu startu Biegu nie ma możliwości dokonania zgłoszenia i wniesienia opłaty startowej.
  11. Opłata startowa zostanie zwrócona w przypadkach:
   1. nie odbycia się Biegu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zgodnie z zapisami rozdz.  III ust. 4 Regulaminu;
   2. wniesienia opłaty startowej po terminie lub przekroczenia limitu numerów startowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej;
   3. zwolnienia z opłaty startowej osób opisanych w ust. 3 powyżej, na zasadach opisanych w ust. 9 powyżej.
  12. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 11 powyżej raz uiszczona opłata za pakiet startowy nie podlega zwrotowi.
  13. Poprawnie zarejestrowani Uczestnicy (którzy wnieśli opłatę startową) nie mają możliwości zmiany Biegu na inny bieg odbywający się w ramach OWM.
  14. Szczegółowe informacje dotyczące opłat startowych, terminów oraz form płatności znajdują się w regulaminie płatności, dostępnym na Stronie Internetowej, w zakładce „Dla uczestników”.
  15. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji. W przypadku nie opłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.
 8. KLASYFIKACJE

  1. Podczas Biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:
   1. klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn,
   2. klasyfikacja drużynowa, w której mogą brać udział: kluby sportowe, grupy biegowe, reprezentacje instytucji, firm, samorządów i innych podmiotów. Drużyna powinna składać się z minimum 4 (czterech) Uczestników. Uczestnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Z zastrzeżeniem rozdz. IX ust. 8 zdanie drugie i trzecie Regulaminu, klasyfikacja zostanie ułożona na podstawie sumy czasów netto osiągniętych przez 4 (czterech) najlepszych Uczestników w drużynie. W przypadku takiego samego czasu, decyduje suma miejsc 4 (czterech) pierwszych Uczestników. Zgłoszenie drużyny do klasyfikacji odbywa się poprzez wpisanie lub wybranie z bazy drużyn odpowiedniej drużyny za pomocą formularza zgłoszeniowego. Ostateczną weryfikacją i potwierdzeniem udziału jest podpisanie przez wszystkich członków drużyny karty zgłoszeniowej przy odbiorze pakietu startowego, gdzie w odpowiedniej rubryce zostanie wpisana nazwa danej drużyny.
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa zamontowanego w numerze startowym każdego Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Na Trasie Biegu znajdowała się będzie mata pomiarowa, odnotowująca pojawienie się Uczestnika w punkcie kontrolnym pomiaru czasu. Brak pojawienia się Uczestnika na danym punkcie kontrolnym może spowodować dyskwalifikację Uczestnika oraz drużyny, w której był zgłoszony.
  3. Klasyfikacja Uczestników w kategorii OPEN odbywa się wg czasów brutto dla pierwszych 50 Uczestników na linii mety, dla pozostałych Uczestników wg czasów netto, czyli od przekroczenia przez Uczestnika linii startu.
 9. NAGRODY

  1. Zwycięzcy w kategorii OPEN kobiet (miejsca 1-10) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-10), otrzymują następujące nagrody finansowe:

   Bieg OSHEE 10 km

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   OPEN

   5 000,00 zł

   5 000,00 zł

   2.

   OPEN

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   3.

   OPEN

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   4.

   OPEN

   1 500,00 zł

   1 500,00 zł

   5.

   OPEN

   1 200,00 zł

   1 200,00 zł

   6.

   OPEN

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   7.

   OPEN

      800,00 zł

     800,00 zł

   8.

   OPEN

      700,00 zł

     700,00 zł

   9.

   OPEN

      600,00 zł

     600,00 zł

   10

   OPEN

      500,00 zł

     500,00 zł

  2. Zwycięskie drużyny (miejsca 1 – 5) otrzymują następujące nagrody finansowe:

   Bieg OSHEE 10 km

   Miejsce:

   Kategoria:

   Drużyna

   1.

   OPEN

   5 000,00 zł

   2.

   OPEN

   3 000,00 zł

   3.

   OPEN

   2 000,00 zł

   4.

   OPEN

   1 000,00 zł

   5.

   OPEN

     500,00 zł

  3. Nagrody w klasyfikacji OPEN kobiet (miejsca 1-10) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-10) przysługują Uczestnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  4. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg w czasie 01h:40min:00s od strzału startera, otrzymają okolicznościowy medal.
  5. Wartość nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników oraz drużyny będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez Uczestnika (członków drużyny) osobiste konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką), w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora wyników kontroli antydopingowej (w przypadku jej przeprowadzenia zgodnie z rozdz. X Regulaminu), jednakże, w każdym przypadku nie później niż w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia Biegu, z uwzględnieniem ust. 7 poniżej.
  7. W przypadku zdobycia nagrody pieniężnej przez Uczestnika lub drużynę warunkiem jej otrzymania na konto bankowe, zgodnie z ust. 6 powyżej, jest uzupełnienie profilu Uczestnika w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na Stronie Internetowej o numer konta bankowego wraz z danymi banku lub w przypadku rejestracji w Biurze Zawodów - dostarczenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia z numerem konta bankowego wraz z danymi banku niezbędnymi do przekazania nagrody. Wstępna lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Biegu. Ostateczna lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora wyników kontroli antydopingowej, jednakże nie później niż w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia Biegu.
  8. Nagrody pieniężne w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej nie sumują się. Czasy Uczestników, którzy zajmą miejsca 1-10 w kategorii OPEN nie zostaną ujęte w klasyfikacji drużynowej. W przypadku czteroosobowej drużyny, w której jeden (lub więcej) z Uczestników zajął miejsce od 1-10 w kategorii OPEN, jego czas może zostać ujęty w klasyfikacji drużynowej, jeżeli zrezygnuje on z nagrody w kategorii OPEN.
 10. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

  Organizator jest uprawniony do zlecenia przeprowadzenia kontroli antydopingowej uprawnionemu podmiotowi wśród losowo wybranych Uczestników.

 11. FINANSOWANIE

  1. Koszty opłaty za pakiet startowy, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Biegu lub organizacje ich delegujące we własnym zakresie.
  2. W ramach uiszczenia opłaty za pakiet startowy Uczestnik otrzymuje możliwość uczestniczenia w Biegu. W zależności od wybranego pakietu startowego (opcja „basic” lub „standard” zgodnie z rozdz. VII ust. 7 Regulaminu), Uczestnik otrzymuje numer startowy lub numer startowy i koszulkę. Zamówienie pakietu startowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie mogło się odbyć w terminach podanych przez Organizatora na Stronie Internetowej. Organizator dołoży wszelkich starań, aby – w przypadku wyboru wariantu „standard” – każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno–techniczne, nie może tego zagwarantować.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na Trasie i mecie Biegu, w czasie jego trwania oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.
  2. Każdy Uczestnik Biegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
  3. Przebywanie na Trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z Trasy przez obsługę Biegu.
   W szczególności zabrania się poruszania po Trasie Biegu na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.
  4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Biegu nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
  5. Protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Organizatora Biegu (e-mail: [email protected]), w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny, którego decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 (trzech) dni od dnia wpływu protestu do Organizatora. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów (lub upływie 24 godzin – w przypadku ich braku) wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
  6. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
  7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

Pobierz Regulamin Biegu OSHEE 10 km