Regulamin ORLEN Warsaw Marathon

Maraton organizowany w ramach "ORLEN Warsaw Marathon"

ORLEN Warsaw Marathon

Regulamin Maratonu, 22.04.2018 r. (dalej: "Regulamin")

 1. CELE IMPREZY

  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na świecie.
  3. Promocja marki ORLEN jako sponsora tytularnego Maratonu.
 2. ORGANIZATOR MARATONU

  Organizatorem ORLEN Warsaw Marathon (dalej także jako „OWM”), w ramach którego organizowany jest bieg maratoński o długości trasy 42,195 km (dalej jako: „Maraton”), jest ”MyPlace” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274560, posiadającą numer NIP: 7010053450, numer REGON: 140858208, o kapitale zakładowym w wysokości: 300000,00zł – zwana dalej „Organizatorem”.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon, w rozumieniu ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych(Dz. U. z  2016  r., poz. 922  j. t. ze  zm.), jest Polski Koncern  Naftowy  ORLEN  S.A. z  siedzibą  w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej jako: „Administrator Danych Osobowych lub PKN ORLEN S.A.”), który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji OWM, w tym Maratonu.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w ORLEN Warsaw Marathon zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie  w  każdym  czasie.  Organizator  może  przetwarzać  dane  osobowe w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji OWM, w tym Maratonu.

 3. TERMIN I MIEJSCE

  1. Maraton odbędzie się w dniu 22.04.2018 r. w Warszawie.
  2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Maratonu będą dostępne na stronie internetowej ORLEN Warsaw Marathon: www.orlenmarathon.pl (dalej jako: „Strona Internetowa”).
  3. W Maratonie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy spełniający warunki określone w Regulaminie, w tym zarejestrowani do udziału w Maratonie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej jako: „Uczestnicy”).
  4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Maratonu, w przypadku gdy taka konieczność wyniknie z przyczyn przez niego niezawinionych (w szczególności wszelkich przypadków siły wyższej), przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Maratonu oraz w formie mailowej. W przypadku wskazanym w niniejszym ustępie, każdy Uczestnik, który nie będzie zainteresowany udziałem w Maratonie w nowym miejscu lub w nowej dacie Maratonu, powinien poinformować o tej okoliczności Organizatora przesyłając wiadomość na adres e-mail [email protected], nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni od daty otrzymania ww. informacji w formie mailowej od Organizatora.
   W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Organizator dokona zwrotu opłaty za pakiet startowy w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania ww. oświadczenia Uczestnika na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu Uczestnikowi opłaty za pakiet startowy w przypadku odbioru przez Uczestnika pakietu startowego i braku jego zwrotu Organizatorowi do Biura Zawodów przed rozpoczęciem Maratonu w nowej dacie lub w nowym miejscu (pomimo złożenia ww. oświadczenia przez Uczestnika), oraz w przypadku faktycznego udziału Uczestnika w Maratonie pomimo złożenia ww. oświadczenia.
  5. Długość trasy Maratonu wynosi 42,195 km (dalej jako: „Trasa”).
  6. Na Trasie Maratonu zostaną oznaczone wszystkie kilometry Trasy.
  7. Uczestnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
   1. Uczestnicy posiadający numery startowe imienne (strefa wydzielona),
   2. pozostali Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych przez Organizatora strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według zadeklarowanego przez każdego z Uczestników czasu podanego w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z ust. 8 poniżej.
  8. Każdy Uczestnik podczas rejestracji (tj. w formularzu zgłoszeniowym) ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy startowej, o której mowa w ust. 7 pkt b) powyżej, odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym. Strefy startowe można zmieniać do15.04.2018roku poprzez zmianę danych na koncie Uczestnika na Stronie Internetowej. Brak oznaczenia strefy startowej na numerze startowym Uczestnika będzie skutkował przesunięciem Uczestnika  do ostatniej strefy startowej.
  9. Na Trasie Maratonu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Maratonu, obsługa Maratonu oraz osoby i pojazdy posiadające przepustkę wydaną przez Organizatora.
  10. Podczas Maratonu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, który zostanie zamontowany w numerze startowym każdego Uczestnika. Chipa nie można usuwać z numeru startowego. Usunięcie lub zagubienie chipa skutkuje brakiem możliwości klasyfikacji Uczestnika.
 4. LIMIT CZASU I KONTROLE

  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 05h:30min:00s, liczony od strzału startera (czas brutto).
  2. Na Trasie Maratonu (co 5-ty km) będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas biegu (licząc od strzału startera). Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających Trasę. Uczestnicy skracający Trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  3. Organizator wprowadza limity czasów kontrolnych na poszczególnych punktach pomiaru czasu (co 5-ty km począwszy od 20-tego km). Dla każdego punktu pomiaru czasu określony zostanie maksymalny czas liczony od startu biegu (tj. strzału startera), w którym Uczestnik musi przekroczyć dany punkt pomiaru czasu. W przypadku przekroczenia maksymalnego limitu czasu Uczestnik zostanie poproszony o zejście z Trasy i nie będzie klasyfikowany.  O limitach czasowych na poszczególnych punktach pomiarowych Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej.
  4. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do poszczególnych punktów pomiarowych, o których mowa   w ust. 3 powyżej, w wyznaczonych maksymalnych limitach (począwszy od 20-tego km), zobowiązani są do przerwania Maratonu i zejścia z Trasy oraz dojechania do mety autobusem z napisem KONIECBIEGU. Uczestnicy, którzy dojadą do mety autobusem, nie zostaną przez Organizatora sklasyfikowani. Na Stronie Internetowej w miejsce osiągniętego przez Uczestnika czasu wpisana zostanie informacja „NUM”, oznaczająca „nie ukończył maratonu”.
  5. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu (o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej) lub którzy wbrew postanowieniom ust. 4 powyżej pozostaną na Trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała i uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.
 5. PUNKTY ODŻYWIANIA, NAWADNIANIA I MEDYCZNE

  1. Punkty nawadniania będą rozmieszczone w odstępach co 5 km począwszy od 7,5 km Trasy.
  2. Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5 km począwszy od 5-tego km Trasy.
  3. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników, z wyłączeniem Uczestników posiadających numery startowe imienne (Grupa „Elite”).
  4. Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy punktów odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.
 6. UCZESTNICTWO

  1. Maraton ma charakter otwarty. Prawo startu w Maratonie mają osoby, które najpóźniej w dniu 22.04.2018 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.
  2. Warunkiem udziału Uczestnika w Maratonie jest:
   1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z postawieniami rozdz. VII Regulaminu,
   2. wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów IAAF (International Association of Athletics Federations) oraz przepisów PZLA (Polskiego Związku Lekkiej Atletyki), dostępnych na stronie internetowej http://ckspzla.pl/cksdokumenty/index.html,
   3. akceptacja udziału w Maratonie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Maratonu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty lub pogorszenia zdrowia lub życia. W Maratonie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu maratońskim,
   4. wyrażenie odrębnej pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt a) powyżej oraz złożenie oświadczenia Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Maratonie, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestnika informacji organizacyjnych dotyczących ORLEN Warsaw Marathon oraz fakultatywnie (nieobowiązkowo) informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług PKN ORLEN S.A. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem  przy realizacji ORLEN Warsaw Marathon i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.),
   5. wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo lub audio-wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela PKN ORLEN S.A. i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
    1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
    2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie ORLEN Warsaw Marathon,
    3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
    4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
    5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie  oraz  nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
    7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
    8. publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Maratonie w postaci zdjęć z trasy Maratonu (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku Uczestnika).
   6. poddanie  się  weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 19-21.04.2018 r., zgodnie z postanowieniami ust. 4 poniżej niniejszego Regulaminu.
  3. Organizatorowi oraz PKN ORLEN S.A. przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom ORLEN Warsaw Marathon sublicencji (dalszej licencji) na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej im licencji.
  4. Odbiór pakietów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie:
   1. dla Uczestników odbierających pakiety startowe samodzielnie -  okazanego do wglądu ważnego dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem;
   2. dla Uczestników odbierających pakiety startowe przez osobę trzecią  - przedstawionej pisemnej zgody Uczestnika na odebranie pakietu  startowego  dla  Uczestnika  przez  osobę  trzecią oraz okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem osoby trzeciej, uprawnionej do odbioru ww. pakietu startowego. Wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dostępny jest  na Stronie Internetowej (zakładka „Dla Uczestników”).
  5. Odbiór pakietów  startowych  odbywa  się  wyłącznie  na  zasadach  określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.
  6. Pakiety startowe będą wydawane w  dniach od 19.04.2018 r. do 21.04.2018 r.  w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania  tego  Biura.  Biuro  Zawodów   znajdować  się  będzie  na  terenie ORLEN Warsaw Marathon w Miasteczku Biegaczy. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 4 (cztery) dni przed rozpoczęciem Maratonu. Nie ma możliwości odbioru pakietów startowych w dniu Maratonu.
  7. Przed Maratonem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni. Po Maratonie Uczestnicy będę mieli możliwość skorzystania z szatni oraz punktów sanitarnych. Zostaną one usytuowane w pobliżu Miasteczka Biegaczy. O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Maratonu.
  8. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w specjalnie oznaczone torby przekazane w pakietach startowych. Odbiór rzeczy z depozytu będzie następował po okazaniu numeru startowego Uczestnika. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na  Trasie Maratonu oraz w Miasteczku Biegaczy w trakcie trwania Maratonu, poza depozytem, o którym mowa  w ust. 8 powyżej.
  10. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych, poleceń personelu i przedstawiciela Organizatora oraz poszanowania pozostałych Uczestników Maratonu w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Maratonie i ma prawo usunąć z terenu Maratonu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Maratonu, nie przestrzegają poleceń osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF oraz PZLA.
  11. Podczas Maratonu wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lubw całości powoduje dyskwalifikację Uczestnika.
 7. ZGŁOSZENIA

  1. Zgłoszenia przyjmowane są:
   1. do dnia 15.04.2018 r. - poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej;
   2. w dniach 19-21.04.2018 r. - wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin składania zgłoszeń upływa 21.04.2018 r.
  2. Organizator ustala łączny limit numerów startowych na 8.000 (osiem tysięcy) sztuk. Po wyczerpaniu limitu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgłoszenia nie będą przyjmowane. Gwarantowany pakiet startowy „Basic” otrzymują Uczestnicy, którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 2.000 (dwóch tysięcy) sztuk, gwarantowany pakiet „Premium” otrzymują Uczestnicy, którzy opłacą zgłoszenie, lub zostaną zwolnieni z opłaty za pakiet startowy, zanim wyczerpie się limit 3.000 (trzech tysięcy) sztuk. Po wyczerpaniu limitu pakietów  nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia w Biurze Zawodów. O udziale Uczestników w Maratonie decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za pakiet startowy. Za termin wniesienia opłaty startowej uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów.
  3. Prawo do zwolnienia z opłaty za pakiet startowy "basic", pod warunkiem zgłoszenia udziału w Maratonie do 15.04.2018 r., mają:
   1. osoby powyżej 70 roku życia (na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem);
   2. osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności);
   3. osoby posiadające aktualną II klasę sportową w maratonie według klasyfikacji PZLA osiągniętą w 2017 lub 2018roku;
   4. osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez komitet organizacyjny powołany przez Organizatora, którego skład będzie dostępny na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl (dalej: „Komitet Organizacyjny”)  (na podstawie dokumentów określonych przez Komitet Organizacyjny).
  4. W przypadku dokonania zgłoszenia w Biurze Zawodów zwolnienie z opłaty za pakiet startowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie obowiązuje.
  5. Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Maratonu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływ na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy (w przypadku rejestracji na Stronie Internetowej) albo dokonanie płatności za pakiet startowy gotówką lub kartą płatniczą (w przypadku rejestracji w Biurze Zawodów).
  6. Opłata za pakiet startowy w wysokości obowiązującej w danym okresie zgodnie z ust. 7 poniżej jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Maratonu.
  7. Ceny pakietów startowych wynoszą odpowiednio:
   1. do dnia 21 marca 2018 roku:
    • 59,00 zł – pakiet „basic” (udział w Maratonie i numer startowy),
    • 89,00 zł – pakiet „standard” (udział w Maratonie, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów),
    • 119,00 zł – pakiet „premium” (udział w Maratonie, numer startowy, koszulka, akcesorium sportowe - do wyczerpania zapasów),
   2. od 22 marca 2018 do 15 kwietnia 2018 roku:
    • 69,00 zł – pakiet „basic” (udział w Maratonie i numer startowy),
    • 99,00 zł – pakiet „standard” (udział w Maratonie, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów),
    • 129,00 zł – pakiet „premium” (udział w Maratonie, numer startowy, koszulka, akcesorium sportowe - do wyczerpania zapasów),
   3. w Biurze Zawodów w dniach 19 kwietnia 2018 - 21 kwietna 2018 roku:

    w przypadku płatności gotówką lub kartą płatniczą:

    • 99,00 zł - pakiet „basic” (udział w Maratonie i numer startowy),
    • 149,00 zł – pakiet „standard” (udział w Maratonie, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów).
  8. Uczestnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę za pakiet startowy do dnia 31.03.2018 r. mają możliwość otrzymania numeru startowego z wydrukowanym dodatkowo własnym imieniem.
  9. Osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty za pakiet startowy, wskazane w ust. 3 powyżej, będą zwolnione z opłaty na etapie rejestracji. System rejestracji automatycznie naliczy zniżkę w opłacie. Organizator zweryfikuje prawo Uczestnika do zwolnienia z opłaty za pakiet startowy „basic” podczas wydawania pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku spełnienia kryteriów, uprawniających do zwolnienia, Uczestnikowi zostanie wydany zamówiony pakiet startowy. W przypadku niespełniania przez Uczestnika kryteriów, uprawniających do zwolnienia, Uczestnik, w celu odbioru pakietu zobowiązany jest do dopłaty wartości pakietu „basic” obowiązującej w dniu odbioru pakietu.
  10. W dniu startu Maratonu nie ma możliwości dokonania zgłoszenia i wniesienia opłaty za pakiet startowy.
  11. Opłata za pakiet startowy zostanie zwrócona w przypadkach:
   1. nie odbycia się Maratonu z przyczyn leżących po stronie Organizatora zgodnie z postanowieniami rozdz.  III ust.4 Regulaminu,
   2. wniesienia opłaty za pakiet startowy po terminie lub przekroczenia limitu numerów startowych, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
   3. zwolnienia z opłaty za pakiet startowy osób opisanych w ust. 3 powyżej, na zasadach opisanych w ust. 9 powyżej.
  12. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 11 powyżej raz uiszczona opłata za pakiet startowy nie podlega zwrotowi.
  13. Poprawnie zarejestrowani Uczestnicy (którzy wnieśli opłatę za pakiet startowy) nie mają możliwości zmiany Maratonu na inny bieg odbywający się w ramach OWM.
  14. Szczegółowe informacje dotyczące opłat za pakiet startowy, terminów oraz form płatności znajdują się w regulaminie płatności, dostępnym na Stronie Internetowej, w zakładce: „Dla Uczestników”.
  15. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty za pakiet startowy należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji. W przypadku nieopłacenia prowizji przez Uczestnika i wstrzymania lub odrzucenia płatności przez ww. bank lub instytucję pośredniczącą, rejestracja nie będzie możliwa.
 8. KLASYFIKACJE

  1. Podczas Maratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:
   1. klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn,
   2. klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79,80 i więcej lat,
   3. 88. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Maratonie (klasyfikację regulują przepisy PZLA),
   4. najstarsza Uczestniczka kończąca Maraton,
   5. najstarszy Uczestnik kończący Maraton,
   6. niepełnosprawni: niewidomi z przewodnikiem oraz słabowidzący,
   7. polski debiut w ORLEN Warsaw Marathon (klasyfikowani będą Uczestnicy, którzy nie występowali jeszcze w biegach maratońskich organizowanych do tej pory w ramach wcześniejszych edycji ORLEN Warsaw Marathon).
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, zamontowanego w numerze startowym każdego Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Na Trasie Maratonu znajdować się będą maty pomiarowe, odnotowujące pojawienie się Uczestnika w danym punkcie pomiarowym. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie kontrolnym  spowoduje jego dyskwalifikację.
  3. Klasyfikacja Uczestników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto dla pierwszych 60 Uczestników (w tym pierwszych 50 mężczyzn i 10 kobiet) na linii mety. W kategoriach wiekowych opisanych w ust. 1 lit. b) powyżej oraz w kategorii opisanej w ust. 1 lit. f) powyżej klasyfikacja odbywa się wg czasów netto, czyli od przekroczenia przez Uczestnika liniistartu. Klasyfikacja Uczestników w kategorii opisanej w ust. 1 lit. g) powyżej odbywa się wg. zasad stosowanych dla kategorii OPEN.
  4. Nagród w klasyfikacji wiekowej nie sumuje się z nagrodami w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn.
  5. Uczestnik, który został sklasyfikowany na miejscach od 1 do 10 w klasyfikacji OPEN kobiet i mężczyzn (o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej) nie zostanie zakwalifikowany do otrzymania nagrody w klasyfikacji wiekowej, a nagrodę otrzymuje kolejny Uczestnik z listy.
 9. NAGRODY

  1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Maraton otrzymują następujące nagrody finansowe:

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   OPEN

   60 000,00 zł

   60 000,00 zł

   2.

   OPEN

   30 000,00 zł

   30 000,00 zł

   3.

   OPEN

   20 000,00 zł

   20 000,00 zł

   4.

   OPEN

   9000,00 zł

   9000,00 zł

   5.

   OPEN

   8 000,00 zł

   8 000,00 zł

   6.

   OPEN

   7 000,00 zł

   7 000,00 zł

   7.

   OPEN

   6 000,00 zł

   6 000,00 zł

   8.

   OPEN

   5 000,00 zł

   5 000,00 zł

   9.

   OPEN

   4 000,00 zł

   4 000,00 zł

   10.

   OPEN

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria wiekowa:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   18 – 29

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   18 – 29

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   18 – 29

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   30 – 39

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   30 – 39

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   30 – 39

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   40 – 49

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   40 – 49

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   40 – 49

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   50 – 59

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   50 – 59

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   50 – 59

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   60 – 69

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   60 – 69

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   60 – 69

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   70 – 79

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   70 – 79

   600,00 zł

   600,00 zł

   3

   70 - 79

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   80 +

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   80 +

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   80 +

   300,00 zł

   300,00 zł

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Najstarszy Uczestnik / Uczestniczka

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Polski debiut na ORLEN Warsaw Marathon

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   2.

   Polski debiut na ORLEN Warsaw Marathon

   1 500,00 zł

   1 500,00 zł

   3.

   Polski debiut na ORLEN Warsaw Marathon

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

    

   1.

   Niepełnosprawni – niewidomi z przewodnikiem

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

    

   2.

   Niepełnosprawni – niewidomi z przewodnikiem

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

    

   3.

   Niepełnosprawni – niewidomi z przewodnikiem

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   1.

   Niepełnosprawni – słabowidzący

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   2.

   Niepełnosprawni – słabowidzący

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   3.

   Niepełnosprawni – słabowidzący

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

  2. W kategorii 88. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn:

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon – 88. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   1.

   OPEN

   18000,00 zł

   2.

   OPEN

   9000,00 zł

   3.

   OPEN

   7000,00 zł

   4.

   OPEN

   4000,00 zł

   5.

   OPEN

   2000,00 zł

   Premie finansowe za rekordy:

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   Premia za rekord Polski
   (M: 02h:07min:39s.; K: 02h:26min:08s.)

    

   20 000,00 zł

    

   20 000,00 zł

   Premia za najlepszy wynik na polskim maratonie (M: 02h:06min:55s.; K: 02h:26min:25s.)

    

   20 000,00 zł

    

   20 000,00 zł

  3. Nagrody w klasyfikacji OPEN kobiet (miejsca 1-10) i OPEN mężczyzn (miejsca 1-10) przysługują Uczestnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  4. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Maraton w czasie 05h:30min:00s. od strzału startera, otrzymają okolicznościowy medal.
  5. Wartość nagród pieniężnych zostanie pomniejszona o podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  6. Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane przez Uczestnika osobiste konto bankowe (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora wyników kontroli antydopingowej (w przypadku jej przeprowadzenia zgodnie z postanowieniami rozdz. X Regulaminu), jednakże w każdym przypadku nie później niż w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia Maratonu, z uwzględnieniem ust. 7 poniżej.
  7. W przypadku zdobycia nagrody pieniężnej przez Uczestnika, warunkiem jej otrzymania na konto bankowe, zgodnie z ust. 6 powyżej, jest uzupełnienie profilu Uczestnika w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na Stronie Internetowej o numer konta bankowego wraz z danymi banku niezbędnymi do przekazania nagrody lub w przypadku rejestracji w Biurze Zawodów - dostarczenie Organizatorowi pisemnego oświadczenia z numerem konta bankowego wraz z danymi banku niezbędnymi do przekazania nagrody. Wstępna lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Maratonu. Ostateczna lista nagrodzonych Uczestników zostanie opublikowana w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Organizatora wyników kontroli antydopingowej (jeżeli taka zostanie przeprowadzona), jednakże nie później niż w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia Maratonu.
 10. KONTROLA ANTYDOPINGOWA

  Organizator jest uprawniony do zlecenia przeprowadzenia kontroli antydopingowej uprawnionemu podmiotowi wśród losowo wybranych Uczestników.

 11. FINANSOWANIE

  1. Koszty opłaty za pakiet startowy, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Maratonu lub organizacje ich delegujące we własnym zakresie.
  2. W ramach uiszczenia opłaty za pakiet startowy Uczestnik otrzymuje możliwość uczestniczenia w Maratonie. W zależności od wybranego pakietu startowego (opcja „basic”, „standard” lub „premium” zgodnie z rozdz. VII ust. 7 Regulaminu), Uczestnik otrzymuje numer startowy, numer startowy i koszulkę lub numer startowy, koszulkę i akcesorium sportowe. Zamówienie pakietu startowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, odbędzie się w terminach podanych przez Organizatora na Stronie Internetowej. Organizator dołoży wszelkich starań, aby – w przypadku wyboru wariantu „standard” lub „premium” – każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno – techniczne nie może tego zagwarantować.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na Trasie i mecie Maratonu, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
  2. Każdy Uczestnik Maratonu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Maratonu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
  3. Przebywanie na Trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z Trasy przez obsługę Maratonu. W szczególności zabrania się poruszania po Trasie Maratonu na rowerach, wózkach inwalidzkich (z wyłączeniem Uczestników startujących w wyścigu na wózkach typu „handbike”), rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.
  4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w Maratonie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
  5. Protesty dotyczące organizacji lub wyników Maratonu, należy kierować do Organizatora Maratonu (e-mail: [email protected]), w nieprzekraczalnym terminie do 24 godzin od zakończenia Maratonu. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny, którego decyzje są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wpływu protestu do Organizatora. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów (lub upływie 24 godzin od zakończenia Maratonu- w przypadku ich braku) wyniki Maratonu stają się wynikami oficjalnymi.
  6. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
  7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

Pobierz Regulamin ORLEN Warsaw Marathon