Regulamin płatności

26.07.2013

Regulamin płatności

Regulamin Płatności ORLEN Warsaw Marathon

Regulamin Płatności

Dotyczy: Bieg OSHEE 10 KM, Maraton na dystansie 42,195 KM, Wyścig zawodników niepełnosprawnych na wózkach typu "Handbike"

 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Podane niżej pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu posiadają następujące znaczenie (definicje):

  Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji przez nabywców Pakietów startowych za pośrednictwem strony internetowej: www.orlenmarathon.pl, w szczególności określający prawa i obowiązki nabywców Pakietów startowych i EVEREST 1 Sp. z o.o. jako stron transakcji; Regulamin dotyczy wszystkich zakupionych za pośrednictwem ww. strony internetowej Pakietów startowych na ORLEN Warsaw Marathon (dalej także jako „OWM”).

  Organizator - ”MyPlace” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274560, posiadającą numer NIP: 7010053450, numer REGON: 140858208, o kapitale zakładowym w wysokości: 300 000,00 zł – zwana dalej „Organizatorem”.

  EVEREST 1 – EVEREST 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685361, numer REGON 367739152, numer NIP: 272812594, prowadząca za pomocą systemu rejestracji Uczestników sprzedaż Pakietów startowych na OWM.

  Numer startowy – identyfikator uprawniający Uczestnika do udziału w OWM.

  Uczestnik – osoba zarejestrowana w Systemie rejestracji na stronie www.orlenmarathon.pl nabywająca samodzielnie bądź za pośrednictwem innego podmiotu Pakiety startowe na zasadach określonych w Regulaminie.

  System rejestracji – udostępniony na stronie www.orlenmarathon.pl system sprzedaży Pakietów startowych.

  Pośrednik płatności – agent rozliczeniowy współpracujący z EVEREST 1 Sp. z o.o., za pośrednictwem którego przeprowadzane i rozliczane są transakcje dokonywane przez Uczestników

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Uczestnik kupujący Pakiety startowe w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

  Firma EVEREST 1 Sp. z o.o. nie jest organizatorem wydarzeń, na które sprzedaje Pakiety startowe. EVEREST 1 Sp. z o.o. zapewnia sprzedaż i dystrybucję Pakietów startowych na OWM, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy EVEREST 1 Sp. z o.o. a Organizatorem. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące organizacji OWM należy kierować wyłącznie do Organizatora. Skargi i wnioski skierowane do EVEREST 1 Sp. z o.o., a dotyczące organizacji OWM, zostaną przekazane Organizatorowi.

  Uczestnik (osoba nabywająca Pakiet startowy) zobowiązany jest stosować się również do postanowień Regulaminu wybranego w systemie rejestracji biegu/wyścigu. W takiej sytuacji w pierwszej kolejności należy stosować postanowienia Regulaminu wybranego biegu/wyścigu.

  Dokonując zakupu Pakiet startowego na OWM organizowany przez ”MyPlace” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, NIP: 7010053450, REGON 140858208, Uczestnik akceptuje Regulamin uczestnictwa w wybranym biegu/wyścigu, który udostępniony jest na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl

  Organizator OWM zastrzega sobie prawo do zmiany programu, daty i miejsca wydarzenia.

  Przed udaniem się na OWM zalecamy sprawdzić na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl, czy OWM nie został odwołany lub nie zostały w nim dokonane inne zmiany.

  Dokonanie płatności przez Uczestnika celem realizacji zakupu Pakietu startowego oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)). Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Uczestnikowi zawierającemu umowę w Systemie rejestracji uczestników i sprzedaży Pakietów startowych www.orlenmarathon.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

  Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację OWM przez Organizatora, której nabyte przez Uczestnika Pakiety startowe dotyczą.

 3. OPŁATA ZA PAKIET STARTOWY

  Opłata za pakiet startowy dotyczy uczestnictwa w wybranym podczas rejestracji biegu/wyścigu:

  1. Bieg OSHEE 10 KM,
  2. Maraton na dystansie 42,195 km,
  3. Wyścigu zawodników niepełnosprawnych na wózkach typu „Handbike”,

  które odbędą się w dniu 22.04.2018 r. na ulicach miasta Warszawy.

 4. WYSOKOŚĆ OPŁAT BRUTTO

  1. Opłaty za Pasta Party dokonywane do 15 kwietnia 2018 wynoszą:

   9,90 zł – opłata Uczestnika
   14,90 zł – opłata za osobę niezarejestrowaną do uczestnictwa w ORLEN Warsaw Marathon

  2. Opłaty za pakiet startowy w biegu OSHEE 10 KM dokonywane do dnia 21 marca 2018 roku wynoszą:

   29,00 zł – pakiet „basic” (udział w biegu i numer startowy),
   59,00 zł – pakiet „standard” (udział w biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów),

   dokonywane od 22 marca 2018 do 15 kwietnia 2018 roku wynoszą:

   39,00 zł – pakiet „basic” (udział w biegu i numer startowy),
   69,00 zł – pakiet „standard” (udział w biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów)

   opłaty w biurze zawodów w dniach 19 kwietnia 2018 - 21 kwietna 2018 roku wynoszą:

   płatności gotówką lub kartą płatniczą:
   59,00 zł – pakiet „basic” (udział w biegu i numer startowy),
   89,00 zł – pakiet „standard” (udział w biegu, numer startowy, koszulka – do wyczerpania zapasów).

  3. Opłaty za pakiet startowy w Maratonie na dystansie 42,195 KM dokonywane do dnia 21 marca 2018 roku wynoszą:

   59,00 zł – pakiet „basic” (udział w biegu i numer startowy),
   89,00 zł – pakiet „standard” (udział w biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów),
   119,00 zł – pakiet „premium” (udział w biegu, numer startowy, koszulka, akcesorium sportowe - do wyczerpania zapasów).

   dokonywane od 22 marca 2018 do 15 kwietnia 2018 roku wynoszą:

   69,00 zł – pakiet „basic” (udział w biegu i numer startowy)
   99,00 zł – pakiet „standard” (udział w biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów)
   129,00 zł – pakiet „premium” (udział w biegu, numer startowy, koszulka, akcesorium sportowe - do wyczerpania zapasów)

   Opłaty w biurze zawodów w dniach 19 kwietnia 2018 - 21 kwietna 2018 roku wynoszą:

   Płatności gotówką lub kartą płatniczą:
   99,00 zł – pakiet „basic” (udział w biegu i numer startowy)
   149,00 zł – pakiet „standard” (udział w biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów)

   Zniżka 10% obowiązuje tylko na start w biegu na dystansie 42,195m (maraton), uczestników, którzy ukończyli bieg na 10 km lub maraton w edycjach 2015-2017.

  4. Opłaty za pakiet startowy w Wyścigu osób niepełnosprawnych na wózkach typu „Handbike” dokonywane do dnia 21 marca 2018 roku wynoszą:

   59,00 zł – pakiet „basic” (udział w biegu i numer startowy),
   89,00 zł – pakiet „standard” (udział w biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów),
   119,00 zł – pakiet „premium” (udział w biegu, numer startowy, koszulka, akcesorium sportowe - do wyczerpania zapasów).

   dokonywane od 22 marca 2018 do 15 kwietnia 2018 roku wynoszą:

   69,00 zł – pakiet „basic” (udział w biegu i numer startowy)
   99,00 zł – pakiet „standard” (udział w biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów)
   129,00 zł – pakiet „premium” (udział w biegu, numer startowy, koszulka, akcesorium sportowe - do wyczerpania zapasów)

   Opłaty w biurze zawodów w dniach 19 kwietnia 2018 - 21 kwietna 2018 roku wynoszą:

   Płatności gotówką lub kartą płatniczą:
   99,00 zł – pakiet „basic” (udział w biegu i numer startowy)
   149,00 zł – pakiet „standard” (udział w biegu, numer startowy, koszulka - do wyczerpania zapasów)

 5. ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA PAKIET STARTOWY

  Osoby uprawnione do zwolnienia z opłaty za pakiet startowy „basic”, wskazane w regulaminach poszczególnych biegów, będą zwolnione z opłaty na etapie rejestracji. System rejestracji automatycznie naliczy zniżkę w opłacie. Organizator zweryfikuje prawo Uczestnika do zwolnienia z opłaty za pakiet startowy „basic” podczas wydawania pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku spełnienia kryteriów, uprawniających do zwolnienia, Uczestnikowi zostanie wydany zamówiony pakiet startowy. W przypadku niespełniania przez Uczestnika kryteriów, uprawniających do zwolnienia, Uczestnik, w celu odbioru pakietu zobowiązany jest do dopłaty wartości pakietu „basic” obowiązującej w dniu odbioru pakietu.FORMY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 6. Płatności krajowe:

  Płatności zagraniczne:

  1. Kartą kredytową lub e-przelewem (do dnia 15.04.2018r.)

   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Przekierowanie do płatności  następuje bezpośrednio  ze strony internetowej www.orlenmarathon.pl. Wykonana płatność automatycznie przypisuje się na konto Zawodnika.

  2. Przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl (do dnia 15.04.2018r.)

   Jeśli po wybraniu metody płatności Dotpay Uczestnik nie znajdzie wśród dostępnych kanałów swojego banku Uczestnik musi wybrać przekaz / przelew bankowy, a po wyświetleniu instrukcji zalogować się do swojego banku on-line lub udać się na pocztę w celu dokonania płatności.

   UWAGA: płatności, które w opisie transakcji nie będą zawierały numeru transakcji nie zostaną zidentyfikowane i przypisane do kontaUczestnika.

   W razie pytań dotyczących metod/sposobów płatności prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Dotpay pod adresem: e-mail: info@orlenmarathon.pl tel. +48 12 688 26 00

  3. Kartą płatniczą lub gotówką w Biurze Zawodów.

   O lokalizacji Biura Zawodów Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.orlenmarathon.pl. Płatności przyjmowane są wyłącznie w złotych polskich.

  4. Kartą kredytową lub kartą debetową (do dnia 15.04.2018 r.)

   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i debetową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. Przekierowanie do płatności  następuje bezpośrednio  ze strony internetowej www.orlenmarathon.pl. Wykonana płatność automatycznie przypisuje się na konto Zawodnika.

 7. DZIEŃ WPŁATY

  Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na konto Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl. W przypadku wniesienia opłaty za pakiet startowy w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) Uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

  Każdy Uczestnik zobowiązany jest do sprawdzenia statusu swojej płatności poprzez zalogowanie się na konto na stronie www.orlenmarathon.pl.

 8. FAKTURY

  Każdy Uczestnik otrzyma fakturę VAT. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po odnotowaniu wpłaty na koncie Zawodnika i przesłana na adres e-mail podany w zgłoszeniu rejestracyjnym. Fakturę tak wysłaną uznaje się za wystawioną i dostarczoną. Nie ma możliwości wystawiania faktur zbiorczych.

  W celu otrzymania faktury na dane inne niż Uczestnika (np. firmy) należy obowiązkowo wypełnić w formularzu rejestracyjnym pola „dane do faktury”. Wystawione faktury nie podlegają ponownej edycji.

  W przypadku pomyłki w danych Uczestnika, zgodnie z art.106k ustawy o VAT Uczestnik wystawi Organizatorowi notę korygującą.

 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Pakietów startowych zakupionych za pośrednictwem EVEREST 1 Sp. z o.o..

  Zakupione Pakiety startowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży Pakietów startowych Uczestnik powinien się skontaktować z Organizatorem w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego.

  Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail: info@orlenmarathon.pl lub w formie pisemnej na adres: EVEREST 1 Sp. z o.o. Polska Sp. z o.o., ul. Leszno 14 ,01-192 Warszawa

 10. PRYWATNOŚĆ

  EVEREST 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-192) przy ul. Leszno 14 gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  Dane osobowe przekazywane przez Uczestnika są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży Pakietów startowych.

  Przekazane przez Uczestnika dane osobowe mogą być przekazywane Organizatorowi OWM, na którą został zakupiony Pakiet startowy, wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w tej Imprezie.

  Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.

  Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez EVEREST 1 Sp. z o.o. jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych Pakietów startowych.

 11. AKCEPTACJA REGULAMINÓW

  Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminami Biegów i Wyścigu zamieszczonymi na stronie www.orlenamarathon.pl i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).

  W razie sporów z Uczestnikiem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 15 grudnia 2017 roku.