EXPO - regulamin

18.02.2014

EXPO - regulamin

Regulamin dla wystawców targów pod nazwą „ORLEN Warsaw marathon EXPO 2018”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) obowiązują wystawców na targach pod nazwą „ORLEN WARSAW MARATHON EXPO 2018” (dalej: Expo), organizowanych w Warszawie w dniach 19-21 kwietnia 2018 roku na płycie Stadionu PGE Narodowy w Warszawie pod adresem: Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
 2. Expo jest wydarzeniem towarzyszącym ORLEN Warsaw Marathon 2018. W miejscu organizacji Expo zlokalizowane będzie również Biuro Zawodów, w którym uczestnicy ORLEN Warsaw Marathon 2018 odbierać będą swoje pakiety startowe.
 3. Organizatorem Expo jest spółka pod firmą: „MyPlace” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Młynarska 42, 01-171 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274560, NIP: 7010053450, REGON: 140858208, o kapitale zakładowym w wysokości: 300.000,00 zł (dalej: Organizator).
 4. Regulamin wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, o którym mowa w § 3 Regulaminu, stanowią o warunkach umowy o uczestnictwo w Expo zawieranej przez Organizatora z wystawcą.

§ 2. TERMIN TRWANIA EXPO

 1. Expo będą otwarte dla publiczności we wskazanych poniżej dniach i godzinach:
   

  19 kwietnia 2018 roku w godzinach: 14:00 – 19:00
  20 kwietnia 2018 roku w godzinach: 10:00 – 19:00
  21 kwietnia 2018 roku w godzinach: 09:00 – 20:00

§ 3. ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA W EXPO PRZEZ WYSTAWCÓW

 1. 1. W Expo mogą uczestniczyć wyłącznie wystawcy, którzy prezentują ofertę asortymentową zgodną z zakresem tematycznym akceptowanym (na zasadzie wyłącznej uznaniowości Organizatora) przez Organizatora dla Expo, ustalaną w szczególności w oparciu o charakter ORLEN Warsaw Marathon 2018 i możliwości lokalizacji, w której odbywać się będzie Expo.
 2. 2. Zgłoszenie zainteresowania uczestnictwa w Expo może zostać dokonane przez wystawcę od dnia 5.03.2018 od godz. 08:00 do dnia 11 kwietnia 2018 roku do godz. 20:00 poprzez dokonanie łącznie wskazanych poniżej czynności:
  1. uzupełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej ORLEN Warsaw Marathon www.orlenmarathon.pl w zakładce „EXPO” o wszystkie poniżej wskazane pola:
   1. firma/nazwa wystawcy
   2. adres wystawcy
   3. numer NIP wystawcy
   4. osoba kontaktowa (dokonująca zgłoszenia)
   5. telefon kontaktowy
   6. e-mail kontaktowy
   7. opis asortymentu (który miałby być prezentowany w ramach Expo przez wystawcę)
   8. planowana przestrzeń wystawiennicza (nie mniejsza niż 9 m2)
   9. wybór miejsca położenia przestrzeni wystawienniczej (pole fakultatywne, do wyboru z planu)
   10. zabudowa stoiska: własna / zapewniania przez Organizatora (jedna z opcji do wyboru)
   11. w przypadku wyboru opcji „zabudowa zapewniania przez Organizatora” wskazanej pod lit. f) powyżej - zabudowa standardowa: tak / nie (jedna z opcji do wyboru), a przy wyborze zabudowy niestandardowej – opis oczekiwań w tym względzie
   12. akceptacja regulaminu
  2. wysłanie formularza uzupełnionego o wszystkie dane wskazane w ppkt. 1) powyżej do Organizatora poprzez wybór pola: WYŚLIJ.
 3. Zgłoszenie zainteresowania uczestnictwa przez wystawcę jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w Expo. Za datę złożenia oferty uczestnictwa przyjmuje się moment zapisania zgłoszenia w systemie informatycznym Organizatora.
 4. Osoba wskazana w formularzu, o którym mowa w ust. 2 ppkt. 1) lit. d) powyżej, dokonująca zgłoszenia, jak również osoba podpisująca potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w ustępach poniższych, poprzez dokonanie tych czynności oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniona do reprezentacji wystawcy, odnośnie do którego dokonuje zgłoszenia w Expo, w pełnym zakresie dotyczących udziału tego wystawcy w Expo, w tym dla celów zawarcia umowy uczestnictwa w Expo i realizacji tej umowy.
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia zainteresowania uczestnictwa Organizator może skontaktować się ze zgłaszającym się wystawcą w celu ewentualnego doprecyzowania kwestii dotyczących jego udziału w Expo, w tym ewentualnych warunków dodatkowych wynikających z zadeklarowanej przez niego zabudowy stoiska.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia zainteresowania uczestnictwem bez podania przyczyny, zwłaszcza gdy uzna, że opis asortymentu nie odpowiada zakresowi tematycznemu akceptowanemu przez Organizatora lub też lokalizacja organizacji Expo uniemożliwia udział danego wystawcy w Expo. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi wystawcę niezwłocznie po złożeniu przez wystawcę zgłoszenia, przy czym brak takiego powiadomienia nie oznacza, że zgłoszenie zostało przyjęte.
 7. W przypadku braku stwierdzenia przeciwskazań do udziału danego wystawcy w Expo, Organizator - na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu zainteresowania uczestnictwa wskazanego w ust. 1 powyżej oraz na podstawie informacji dodatkowych uzyskanych w toku czynności wyjaśniających wskazanych w ust. 5 powyżej - przygotowuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa dla danego wystawcy, stanowiące podsumowanie warunków uczestnictwa danego wystawcy w Expo wraz z informacją o opłacie należnej Organizatorowi z tytułu uczestnictwa danego wystawcy w Expo oraz wymaganym sposobie i terminie jej uiszczenia, jak również o wymaganym terminie odesłania podpisanego przez wystawcę potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
 8. Wystawca dla celów zapewnienia sobie udziału w Expo ma obowiązek odesłania skanu podpisanego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, o którym mowa w ust. 7 powyżej, w brzmieniu otrzymanym od Organizatora, w zakreślonym przez Organizatora terminie oraz dokonania opłaty wskazanej przez Organizatora stosownie w ust. 7 powyżej, w zakreślonym przez Organizatora terminie. W przypadku braku wskazania terminu przez Organizatora na dokonanie czynności wskazanych w zdaniu poprzednim, termin ten wynosi 3 dni. Wszelkie uzupełnienia lub skreślenia dokonane przez wystawę na potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przekazanym przez Organizatora uważa się niezastrzeżone i niewiążące, chyba że Organizator wyraźnie je potwierdzi.
 9. Po prawidłowym spełnieniu wymagań opisanych w ust. 8 powyżej przez wystawcę, Organizator potwierdza wystawcy za pośrednictwem e-mail udział w Expo. Umowa o uczestnictwo w Expo pomiędzy Organizatorem a wystawcą dochodzi do skutku w momencie wskazanym w zdaniu poprzednim.
 10. Brak spełnienia wymagań opisanych w ust. 8 powyżej przez wystawcę, w zakreślonym tam terminie, powoduje to Organizator, może odmówić potwierdzania udziału wystawcy w Expo lub uzależnić udział wystawcy w Expo od spełnienia przesłanek przez niego określonych we wskazanym przez niego terminie. W przypadku wyznaczenia przez Organizatora dodatkowych przesłanek, postanowienia ust. 8 oraz ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 11. Z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, w przypadku woli zmiany potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Strony, wymagana jest ich zgoda, a postanowienia ustępów powyższych stosuje się do takiej zmiany odpowiednio.
 12. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej (bez uszczerbku dla innych uprawnień Organizatora).
 13. Organizator przydziela powierzchnię wystawienniczą, uwzględniając warunki lokalizacyjne Expo, wolne przestrzenie, plany rozlokowania wystawców oraz, w miarę możliwości, życzenia wystawcy. Minimalna wielkość przestrzeni wystawienniczej to 9m2. Jeżeli wielkość lub rodzaj powierzchni wystawienniczej przyznanej przez Organizatora w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa różni się od zamówionej przez zgłaszającego się wystawcę, umowa jest zawarta na warunkach ustalonych w potwierdzeniu przez Organizatora.
 14. Organizator ma prawo zmiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej, określonej w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, na co wystawca wyraża zgodę, z tym że Organizator ma obowiązek zapewnić przestrzeń wystawienniczą o tożsamej wielkości. Wystawcy nie przysługuje w takim przypadku prawo do jakiegokolwiek odszkodowania ze strony Organizatora, jak również zwrot jakichkolwiek opłat.
 15. Odwołanie oferty uczestnictwa w Expo albo odstąpienie od umowy uczestnictwa w Expo przez wystawcę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa opłaty należne na rzecz Organizatora są wymagalne, a wpłacone nie podlegają zwrotowi.
 16. Wystawcom, którzy odwołali ofertę uczestnictwa w Expo albo rozwiązali/odstąpili od umowy uczestnictwa w Expo nie przysługują świadczenia objęte opłatą i prawo do miejsca wystawienniczego na Expo.

§ 4. OPŁATY NA RZECZ ORGANIZATORA

 1. Cennik opłat dotyczących Expo za udostepnienie przestrzeni wystawienniczej oraz zakres związanych z tym świadczeń stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Wszelkie opłaty niewskazane w ust. 1 powyżej za ewentualne usługi dodatkowe będą określane przez Organizatora w trybie odrębnym, w szczególności w sposób wskazany w § 3 Regulaminu.
 3. Organizator może wystawić i doręczać faktury drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszenia wskazanym w § 3 ust. 2 lit. f) Regulaminu, na co wystawca wyraża niniejszym zgodę.

§ 5. STOISKA BUDOWA I ARANŻACJA - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ORAZ TERMINY

 1. Stoiska na Expo mogą być zlecone do wykonania Organizatorowi albo wykonane staraniem wystawcy (zabudowa własna wystawcy). Wybór wskazany w zdaniu poprzednik dokonywany jest na etapie zgłaszania zainteresowania udziałem w Expo stosownie do § 3 Regulaminu.
 2. W PRZYPADKU STOISK BUDOWANYCH PRZEZ ORGANIZATORA, bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, obowiązują poniższe wymogi:
   
  1. Z zastrzeżeniem wymagań dodatkowych ustalanych stosownie do § 3 umowy, stoiska będą wykonywane zgodnie z ustalonym przez Organizatora standardem, obejmującym:
   - Zabudowę w systemie octanorm
   - Oświetlenie halogenowe
   - Wykładzinę
   - Fryz z nazwą stoiska
   - Ladę
   - Hoker
   - Kosz na śmieci
  2. Stoiska będą udostępniane wystawcom w terminie od 18.04.2018 od godz. 19:00 do dnia 19.04 do godz. 12:00 (szczegółowo ustalonym przez Strony w tym zakresie) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
  3. Wystawca zobowiązany jest dokonać aranżacji i zatowarowania stoiska we własnym zakresie i na własny koszt. Wystawca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek w obrębie stoiska. Prowadzone przez wystawcę prace w obrębie stoiska i korzystanie z niego nie mogą powodować jakichkolwiek uszkodzeń stoiska (w szczególności podłoża, ścian lub wyposażenia), w tym nie dopuszcza się wiercenia jakichkolwiek otworów w obrębie stoiska.
  4. Żadne elementy, w tym materiały reklamowe, wyposażenie czy też urządzenia wystawcy, nie mogą wystawać poza obrys stoiska.
  5. Wystawca ma obowiązek zdać stoisko w terminie od dnia 21.04.2018 od godz.20:00 do dnia 22.04.2018 do godz. 16:00 szczegółowo ustalonym przez Strony w tym zakresie) na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Opuszczenie przez Wystawcę terenu Expo po zakończeniu imprezy jest możliwe po oddaniu stoiska wraz z ewentualną zabudową dodatkową w stanie identycznym, w jakim zostało przekazane wystawcy.
  6. Organizator może przekazać wystawcy wymagania szczegółowe, w tym techniczne, dotyczące korzystania przez wystawcę ze stoiska, w trybie odrębnym, w tym w zakresie wymagań wynikających z miejsca organizacji Expo, na co wystawca wyraża zgodę oraz nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych zastrzeżeń i roszczeń.
 3. W PRZYPADKU STOISK BUDOWANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYSTAWCÓW, bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, obowiązują poniższe wymogi:
   
  1. Projekt stoiska wystawca ma obowiązek przedłożyć Organizatorowi do akceptacji do dnia wskazanego przez Organizatora, przy czym projekt ten powinien zawierać elementy wskazane przez Organizatora, którymi mogą być w szczególności zwymiarowane rysunki stoiska, rzuty i przekroje stoiska. Brak uwag ze strony Organizatora /akceptacja Organizatora nie zwalnia wystawcy od pełnej odpowiedzialności za poprawność wykonania projektu, zabudowy stoiska i nie powoduje przejęcia jakiejkolwiek odpowiedzialności przez Organizatora.
  2. Niezależnie od ppkt. 1) powyżej, Organizator może żądać przedstawienia przez wystawcę w każdym czasie dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność stoiska z obowiązującymi przepisami, normami lub też wymaganiami wskazanym w ppkt. 3) poniżej, w tym specyfikację zastosowanych materiałów wraz z kopiami atestów stwierdzających ich zgodność z polskimi normami przeciwpożarowymi.
  3. Zakazane jest jakiekolwiek mocowanie elementów stoiska do jakichkolwiek elementów stadionu, w którym będą odbywały się targi, w tym podłoża, jak również jakichkolwiek elementów innych stoisk.
  4. Wszelkie czynności dotyczące projektowania i budowy stoiska muszą być dokonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie.
  5. Organizator może przekazać wystawcy wymagania szczegółowe, w tym techniczne, dotyczące budowy i korzystania przez wystawcę ze stoiska, w trybie odrębnym, w tym w zakresie wymagań wynikających z miejsca organizacji Expo, na co wystawca wyraża zgodę oraz nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych zastrzeżeń i roszczeń.
  6. Żadne elementy, w tym materiały reklamowe, wyposażenie czy też urządzenia wystawcy, nie mogą wystawać poza obrys przestrzeni wystawienniczej przeznaczonej dla danego wystawy.
  7. Montaż i demontaż stoiska dokonuje wystawca własnym staraniem. Wszelkie koszty związane z montażem i demontażem stoiska, jak również jego zatowarowaniem i wyposażeniem, ponosi wystawca.
  8. Przestrzeń wystawiennicza będzie udostępniana wystawcy i zdawana przez wystawcę w terminie wskazanym w ppkt. 9) poniżej (w szczegółowo ustalonym przez Strony w tym zakresie) każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. Opuszczenie przez Wystawcę terenu Expo po zakończeniu imprezy jest możliwe po oddaniu przestrzeni wystawienniczej w stanie identycznym, w jakiej została ona przekazana wystawcy.
  9. W przypadku samodzielnej budowy stoiska przez wystawcę Strony ustalają następujące terminy montażu i demontażu:
    

   a) Montaż:
   - 18 kwietnia 2018 roku w godzinach: 09:00 – 19:00
   - 19 kwietnia 2018 roku w godzinach: 08:00 – 13:00

    

   b) Demontaż:
   - 21 kwietnia 2018 w godzinach 20:00-22:00
   - 22 kwietnia 2018 w godzinach 08:00-16:00

 4. Wystawca zobowiązany jest do ustalenia z Organizatorem terminów udostępnienia i zdania stoiska, o których mowa w ust. 2 powyżej i ust. 3 powyżej, jak również osób upoważnionych do tego.
 5. Zaopatrzenie stoiska w media zapewnione przez Organizatora, w ramach mediów zamówionych i opłaconych przez wystawcę, będzie odbywało się na podstawie zgłoszonego wcześniej Organizatorowi zapotrzebowania. Podłączenie przestrzeni wystawienniczej będzie wykonywane przez elektryków z uprawnieniami, działających z ramienia Organizatora.
 6. W związku z wykonaniem i aranżacją stoisk wystawca ma obowiązek zapewnić:
  1. prawidłowe i ostrożne wykonywania czynności montażu oraz demontażu stoisk, jego wyposażenia i eksponatów (maszyn, urządzeń, wyrobów etc.), jak również jego aranżacji oraz czynności prezentacji eksponatów podczas Expo i korzystania ze stoiska, aby nie spowodować szkód na mieniu i osobach;
  2. po wykonanym montażu stoiska lub zakończonej aranżacji stoiska, a przed rozpoczęciem Expo - do usunięcia ze stoiska i sąsiedztwa stoiska opakowań i odpadów pozostałych po zakończeniu tych działań;
  3. po zakończeniu Expo - do usunięcia swojego mienia oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni wystawienniczej (w tym stoiska) do pierwotnego stanu, w terminie wynikającym z Regulaminu;
  4. estetyczny wygląd stoiska w trakcie trwania całego Expo.
 7. Wystawca jest zobowiązany, zarówno w okresie Expo, jak i w okresach montażu i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami.

§ 6. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W EXPO

 1. Wystawca bierze udział w Expo w imieniu własnym. Bez uprzedniej zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail wystawca nie jest uprawniony do oddawania powierzchni wystawienniczej (w tym stoiska) w całości lub w części do używania innym podmiotom (podwystawcom). Organizator nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody wskazanej w zdaniu poprzednim, jak również może ją uzależnić od spełnienia określony wymagań przez wystawcę lub wskazanego przez niego podwystawcę, w tym uiszczenie dodatkowej opłaty. Wystawca ma obowiązek poinformować podwystawców o postanowieniach Regulaminu. Wystawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania podwystawców jak za swoje własne, przyjmując w tym zakresie pełną odpowiedzialność.
 2. Wystawcy będą mieli dostęp na teren Expo każdego dnia trwania Expo wskazanego w § 2 Regulaminu na dwie godziny przed otwarciem Expo dla publiczności i jedną godzinę po zamknięciu Expo dla publiczności. Postanowienie zdania poprzedniego pozostaje bez uszczerbku dla innych terminów zastrzeżonych w Regulaminie dla wystawców na dodatkowe czynności (ewentualnie w sposób częściowo pokrywających się).
 3. Pełna gotowość przestrzeni wystawienniczej (w tym stoisk) ze strony wystawców musi być zapewniona najpóźniej 1 godzinę przed otwarciem Expo dla publiczności każdego dnia Expo.
 4. Dokumenty uprawniające do wstępu i wjazdu na tereny Expo oraz szczegółowe zasady wstępu i wjazdu na teren Expo przedstawicieli wystawców (w tym ewentualne limity osobowe) zostaną określone przez Organizatora w trybie odrębnym, a wystawcy zostaną o nich poinformowani po ich ustaleniu.
 5. Za uporządkowanie przestrzeni wystawienniczej (w tym stoiska) po jej zagospodarowaniu (w tym montażu oraz demontażu), jak również za zapewnienie na niej czystości w trakcie trwania Expo, odpowiedzialny jest wystawca. Dodatkowo, wystawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich innych zabrudzeń spowodowanych przez niego i osoby działające w jego imieniu lub na jego zlecenie, w tym w szczególności w obrębie najbliższego otoczenia przestrzeni wystawienniczej. Sprzątanie w okresie trwania Expo przez wystawców odbywa się przed otwarciem lub po zamknięciu Expo dla publiczności.
 6. W przypadku uszkodzeń stoiska w trakcie trwania Expo, wystawca z zabudową własną zobowiązany jest do ich samodzielnego usunięcia na własnym koszt, w terminie ustalonym z Organizatorem. W przypadku uszkodzeń stoiska w trakcie trwania Expo, wystawca z zabudową zapewnianą przez Organizatora zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora i umożliwić Organizatorowi usunięcie uszkodzeń, przy czym wystawca poniesie koszty ww. naprawy w całości (w każdym przypadku innym niż uszkodzenie powstałe z winy Organizatora).
 7. Zabroniona jest sprzedaż i promocja z nieoznakowanych pudeł kartonowych w ramach przestrzeni wystawienniczej. W każdym przypadku pudła kartonowe nie mogą pozostawać na widoku.
 8. Zabronione jest usuwanie eksponatów ze stoiska oraz demontaż stoiska lub jego aranżacji przed zakończeniem Expo. Czynności te można rozpocząć dopiero po zamknięciu Expo dla publiczności po zakończeniu ostatniego dnia Expo.
 9. Prawo do reklamowania stoiska przez wystawcę obowiązuje jedynie w jego granicach, po wcześniejszym ustaleniu elementów ekspozycji (aranżacji) z Organizatorem. Oferta i wygląd stoiska Wystawcy nie może naruszać regulacji prawa polskiego.
 10. Podczas Expo obowiązuje zakaz rozdawania ulotek oraz innych gadżetów promocyjnych nieustalonych uprzednio przez wystawcę z Organizatorem.
 11. W godzinach otwarcia Expo stoiska powinny być dostępne dla publiczności. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora.
 12. Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów lub usług) niezgodnej z opisem asortymentowym zaakceptowanym przez Organizatora w potwierdzeniu przyjęcia zgłoszeniu uczestnictwa.

§ 7. BEZPIECZEŃSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I POZOSTAŁE PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa przez wystawcę, Organizator ma prawo zamknąć stoisko wystawcy dokonującego naruszenia – według wyboru Organizatora - okresowo tj. do czasu wykonania polecenia porządkowego Organizatora albo na stałe tj. do czasu zakończenia Expo. Zamknięcie stoiska jest traktowane jako sankcja za niewykonanie przez wystawcę postanowień umowy uczestnictwa w Expo, a wystawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie czy też zwrot jakichkolwiek kosztów i opłat oraz nie zostaje on zwolniony z obowiązku uiszczenia należności za zamówione i zrealizowane usługi.
 2. Organizator ma prawo obciążyć wystawcę wszelkimi kosztami wynikającymi z jego działań lub zaniechań (jak również z działań i zaniechań osób, za które ponosi odpowiedzialność) pozostających w sprzeczności z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, w tym kosztami działań potrzebnych do usunięcia wszelkich szkód powstałych na skutek ww. działań lub zaniechań, jak również uprawniony jest do dochodzenia od niego naprawienia szkody w pełnej wysokości wyrządzonej Organizatorowi z uwagi na ww. działania lub zaniechania. Postanowienia zdania poprzedniego dotyczą w szczególności wszelkich uszkodzeń stoiska udostępnianego przez Organizatora (w tym jego wyposażenia).
 3. Wyroby prezentowane na stoisku, zabudowa stoiska (wykonywana przez wystawcę) oraz elementy wyposażenia stoiska (umieszczone przez wystawę) powinny posiadać świadectwa oceny zgodności z wymaganymi normami, dotyczącymi zwłaszcza bezpieczeństwa, określonymi w stosownych przepisach prawa, jak również zapewniać bezpieczeństwo, w tym być zgodne z przepisami przeciwpożarowymi oraz BHP.
 4. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób poszkodowanych za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez zabudowę stoiska (wykonaną przez wystawcę), elementy wyposażenia stoiska (umieszczone przez wystawców), wyroby prezentowane na stoisku, mienie wniesione na teren Expo, postępowanie niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, działania i zaniechania osób, za których ponosi odpowiedzialność stosownie do postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. W przypadku skierowania roszczeń do Organizatora przez osoby trzecie dotyczące szkód wskazanych w zdaniu poprzednim, wystawca zobowiązany jest na żądanie Organizatora wstąpić do toczącego się postępowania i przejąć na siebie te roszczenia, w tym zaspokoić je, jak również zwrócić wszelkie poniesione przez Organizatora koszty i naprawić poniesione przez niego szkody.
 5. Organizator może nakazać wystawcy usunięcie ze stoiska lub jego otoczenia niebezpiecznych - w ocenie Organizatora - przedmiotów.
 6. Stoiska oraz przejścia i drzwi wejściowe mogą zostać zamknięte przez Organizatora na czas oznaczony ze względów organizacyjnych albo bezpieczeństwa i w tym czasie mogą być niedostępne dla wystawców lub publiczności.
 7. Pozostawione bez zgody Organizatora mienie wystawcy (w tym elementy stoiska, wyposażenia lub aranżacji), nieusunięte z terenu Expo w okresie wynikającym z Regulaminu, jak również mienie pozostawione bez opieki na terenie Expo (poza stoiskiem), uważa się za mienie porzucone z zamiarem wyzbycia się własności, a Organizator jest upoważniony do postąpienia z nim według własnego uznania.
 8. Zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek działań komercyjnych, w tym reklamowych, promocyjnych, akwizycyjnych, agitacyjnych, aukcji i zbiórek pieniężnych poza stoiskiem, chyba że za Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę. Prowadzenie działań wskazanych w zdaniu poprzednim może wiązać się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowych opłat na rzecz Organizatora.
 9. Wystawca jest zobowiązany do wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez służby Organizatora ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa.
 10. Wystawca winien niezwłocznie poinformować Organizatora o zakłóceniach porządku na terenie Expo lub o innych niebezpiecznych sytuacjach.
 11. Zabronione jest korzystanie z prowizorycznej instalacji elektrycznej, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz wyjść i dróg ewakuacyjnych.
 12. Teren Expo będzie zabezpieczony przez ochronę Organizatora w czasie trwania Expo, montaży i demontaży, a także w godzinach zamknięcia Expo dla publiczności.
 13. Organizator umożliwi Wystawcy zamówienie indywidualnej ochrony stoiska. Indywidualna ochrona będzie płatna dodatkowo. Nie ma możliwości zapewnienia własnej ochrony stoiska w czasie otwarcia Expo dla publiczności wskazanym w § 2 Regulaminu.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców, w tym w stoiskach, wyposażeniu i eksponatach, spowodowane przez okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności w tym spowodowane przez osoby trzecie, z winy poszkodowanego, siłę wyższą (np. pożar, eksplozja, uderzenie pioruna, wichura, zalanie wodą), jak również niezależną od Organizatora przerwą w dostawie mediów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnej kradzieży mienia wystawcy (w szczególności eksponatów, wyposażenia i stoiska) znajdującego się na terenie Expo.
 15. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z przyczyn wskazanych w ust. 14 powyżej nie mają wpływu podejmowane szczególne środki zabezpieczenia, w tym te wskazane w ust. 12 powyżej.
 16. Wystawcy powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej w związku ze swoim udziałem Expo, w szczególności w zakresie szkód osobowych oraz od nieszczęśliwych wypadków, a także ubezpieczyć swoje mienie wnoszone na tereny Expo (eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne etc.), w każdym przypadku zarówno na okres trwania Expo, jak i na okresy montażu i demontażu.
 17. Na terenie PGE Narodowego zabronione jest palenie tytoniu poza ewentualnymi miejscami do tego wyznaczonymi.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezawinionych, do odwołania Expo, częściowego ograniczenia (zamknięcia, skrócenia) Expo albo przełożenia terminu Expo. W takich przypadkach wystawcom nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat związanych z udziałem w Expo.
 2. Wystawcy, bez uszczerbku dla postanowień niniejszego regulaminu, zobowiązani są stosować się do Regulaminu PGE Narodowego dostępnego na terenie eventu oraz na stronie https://www.pgenarodowy.pl/nasze-miejsce/regulamin-PGE-Narodowego
 3. Wystawcy Expo są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia oraz dobre obyczaje w trakcie uczestnictwa w Expo, jak również w okresie montaży i demontaży.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a wystawcą będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Organizatora.
 5. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, na co wystawca wyraża zgodę i nie zgłasza zastrzeżeń, o ile nie wpłynie to na pozbawienie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Zmiany w zakresie Regulaminu mogą dotyczyć w szczególności szczegółowych terminów określonych w Regulaminie. O zmianach Regulaminu Organizator poinformuje wystawcę za pośrednictwem e-mail podanego w formularzu zgłoszenia opisanym w § 3 Umowy. Zmiana Regulaminu stosownie do niniejszego ustępu nie stanowi podstawy do rozwiązania ani do odstąpienia od umowy na uczestnictwo w Expo przez wystawcę.