Regulamin 3 km

Charytatywny Marszobieg „Bieg na TAK! Biegam Bo Lubię” 4,6 km

 1. CEL IMPREZY
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja Miasta Warszawy, jako przyjaznego dla biegaczy.
  3. Promocja partnerów Charytatywnego Marszobiegu„Bieg na TAK! Biegam Bo Lubię” 4,6 km.
 1. ORGANIZATOR Marszobiegu

  AGENCJA LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (01-882), ul. Żeromskiego 17C, NIP 521-32-21-905, REGON 015291980) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134061. Wysokość kapitału podstawowego: 100 000,00 zł.

 1. TERMIN I MIEJSCE
  1. Charytatywny Marszobieg odbędzie się w dniu 12.04.2014 r. w Warszawie.
  2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Marszobiegu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.orlenmarathon.pl, zwanej dalej stroną internetową.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Marszobiegu 4,6 km, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
  4. Długość trasy: 4.6 km (Marszobieg).
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Marszobiegu, o czym zobowiązuje powiadomić Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.orlenmarathon.pl.
  6. Uczestnicy ustawiają się na starcie według wskazówek Organizatora.
  7. W czasie Marszobiegu nie będzie prowadzony pomiar czasu.
 1. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA („WARUNKI”)
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl.
  2. Organizator ustala limit zawodników na 10 000 osób. O udziale Uczestników w Marszobiegu decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową www.orlenmarathon.pl do dnia 08.04.2014 r.
   Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 09-11.04.2014 r.
  4. Termin zgłoszeń upływa: 11.04.2014 r.
  5. Udział w Marszobiegu jest bezpłatny.
  6. Warunkiem udziału w Marszobiegu jest:
   1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
   2. Udział w Marszobiegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyk wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia oraz braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w Marszobiegu.
   3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących Marszobiegu.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych (baz danych) oficjalnym sponsorom i partnerom wydarzenia.
   5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej nieodwołalnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
    1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
    2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerowm egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w imprezie ORLEN Warsaw Marathon.
    3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
    4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
    5. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
    6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
    7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości udzielenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku omówionego w ust. 4 pkt. IV ppkt.: 1-7., oficjalnym partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
  8. Prawo do startu mają również osoby niepełnoletnie pod warunkiem zarejestrowania osoby nieletniej za pośrednictwem strony internetowej www.orlenmarathon.pl oraz okazania zgody na uczestnictwo w  Marszobiegu podpisanej przez opiekuna prawnego, dostępnego na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl. Zgodę należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze koszulki pamiątkowej.
  9. Osoba niepełnoletnia podczas Marszobiegu powinna posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie o zdolności dziecka do udziału w Marszobiegu rekreacyjno-sportowym.
  10. Rodzice / prawni opiekunowie biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za start nieletniego i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
  11. Uczestnicy Marszobiegu otrzymają koszulkę pamiątkową w standardowych rozmiarach dla dorosłych i są zobowiązani do jej założenia na czas Marszobiegu 4,6 km, przy czym Organizator nie gwarantuje przekazania koszulki w wybranym rozmiarze.
  12. Każdy Uczestnik Marszobiegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie Marszobiegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
  13. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Marszobiegu. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest poruszanie się po trasie Marszobiegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
  14. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Marszobiegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Marszobiegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Marszobiegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY
  1. Organizator nie przewiduje żadnej klasyfikacji biegowej oraz nagród.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
  2. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
  3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 Pobierz regulamin Charytatywnego Marszobiegu „Bieg na TAK! Biegam Bo Lubię” 4,6 km.

Organizator