Regulamin charytatywny marszobieg 4,6 km

Charytatywny Marszobieg „Biegam, Bo Lubię POMAGAM” 4,6 km

 1. CELE IMPREZY
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na Świecie.
  3. Promocja partnerów Charytatywnego Marszobiegu "Biegam, bo Lubię POMAGAM" 4,6 km.
 2. ORGANIZATOR CHARYTATYWNEGO MARSZOBIEGU "BIEGAM, BO LUBIĘ POMAGAM" 4,6 KM

  Organizatorem Charytatywnego Marszobiegu "Biegam, bo Lubię POMAGAM" 4,6 km (dalej także jako „Marszobieg”) jest AGENCJA LIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 17C, NIP 521-32-21-905, REGON 015291980, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000134061, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł – zwana dalej „Organizatorem”.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Marszobiegu 4,6 km, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji ORLEN Warsaw Marathon.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Marszobiegu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji ORLEN Warsaw Marathon.

 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Marszobieg odbędzie się w dniu 25.04.2015 r. w Warszawie.
  2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Marszobiegu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.orlenmarathon.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
  3. W Marszobiegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Marszobiegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Marszobiegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Marszobiegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
  5. Długość trasy Marszobiegu wynosi 4,6 km.
  6. Na trasie Marszobiegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Marszobiegu, obsługa Marszobiegu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora
  7. Uczestnicy ustawiają się na starcie według wskazówek Organizatora.
  8. W czasie Marszobiegu nie będzie prowadzony pomiar czasu Uczestników.
 4. LIMIT CZASU I KONTROLE Podczas Marszobiegu nie obowiązuje limit czasowy.
 5. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE Na trasie Marszobiegu nie będą znajdowały się punkty nawadniania. Na trasie Marszobiegu znajdować się będą mobilne punkty medyczne.
 6. UCZESTNICTWO
  1. Impreza ma charakter otwarty.
  2. Prawo do startu mają również osoby niepełnoletnie pod warunkiem zarejestrowania osoby niepełnoletniej za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Marszobiegu podpisanej przez opiekuna prawnego. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze koszulki pamiątkowej. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można również pobrać ze Strony Internetowej, w zakładce „Dla Uczestników”.
  3. Osoby opisane w ust. VI pkt. 2 powyżej nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.
  4. Rodzice / prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.
  5. Warunkiem udziału w Marszobiegu jest:
   1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
   2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
   3. Udział w Marszobiegu na własną odpowiedzialność mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru Marszobiegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. W Marszobiegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Marszobiegu.
   4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Marszobiegu, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług PKN ORLEN S.A. oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących ORLEN Warsaw Marathon. Wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tych osób w Marszobiegu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych i Organizatorem przy realizacji ORLEN Warsaw Marathon i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.).
   5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
    1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
    2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie ORLEN Warsaw Marathon,.
    3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
    4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
    5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
    7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
    8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Marszobiegu w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).
   6. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie VII Regulaminu poniżej.
   7. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 23-25.04.2015 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom ORLEN Warsaw Marathon sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
  7. Uczestnicy Marszobiegu otrzymają koszulkę pamiątkową w standardowych rozmiarach dla dorosłych i są zobowiązani do jej założenia na czas Marszobiegu, przy czym Organizator z przyczyn techniczno - organizacyjnych nie gwarantuje przekazania koszulki we właściwym rozmiarze.
  8. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Marszobiegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Marszobiegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Marszobiegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 7. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
  2. Organizator ustala limit Uczestników na 10.000(dziesięć tysięcy) osób. O udziale Uczestników w Marszobiegu decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 19.04.2015 r. W dniach 23-25.04.2015 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. O lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem imprezy. Termin zgłoszeń upływa 25.04.2015.
  4. Udział w Marszobiegu jest nieodpłatny.
 8. KLASYFIKACJE I NAGRODY Organizator nie przewiduje klasyfikacji ani nagród dla Uczestników Marszobiegu.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Marszobiegu w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
  2. Każdy Uczestnik Marszobiegu w czasie jego trwania zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Marszobiegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
  3. Podczas Marszobiegu zabrania się poruszania po trasie Marszobiegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.
  4. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie Marszobiegu w trakcie trwania Marszobiegu.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Marszobiegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
  6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Marszobiegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas marszobiegu.
  7. Komitet Organizacyjny ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

Pobierz Regulamin Charytatywnego Marszobiegu "Biegam, bo Lubię POMAGAM" 4,6 km

Organizator