Regulamin - Charytatywny Marszobieg Dar Serca

Charytatywny Marszobieg Dar Serca

 1. CELE IMPREZY
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na Świecie.
  3. Promocja partnerów Charytatywnego Marszobiegu Dar Serca.
 2. ORGANIZATOR MARSZOBIEGU

  Organizatorem Charytatywnego Marszobiegu Dar Serca (dalej także jako „Marszobieg”) jest AGENCJA LIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 17C, NIP 521-32-21-905, REGON 015291980, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000134061, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł – zwana dalej „Organizatorem”.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Marszobiegu, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji ORLEN Warsaw Marathon.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Marszobiegu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji ORLEN Warsaw Marathon oraz Charytatywnego Marszobiegu.

 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Marszobieg odbędzie się w dniu 23.04.2016 r. w Warszawie.
  2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Marszobiegu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.orlenmarathon.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
  3. W Marszobiegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Marszobiegu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Marszobiegu przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej, nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Marszobiegu oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
  5. Długość trasy Marszobiegu wynosi 1 800 m.
  6. Na trasie Marszobiegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy Marszobiegu, obsługa Marszobiegu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
  7. Uczestnicy ustawiają się na starcie według wskazówek Organizatora.
  8. W czasie Marszobiegu nie będzie prowadzony pomiar czasu Uczestników.
 4. LIMIT CZASU I KONTROLE Podczas Marszobiegu nie obowiązuje limit czasowy.
 5. PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE
  1. Na trasie Marszobiegu nie będą znajdowały się punkty nawadniania.
  2. Na trasie Marszobiegu znajdować się będą mobilne punkty medyczne.
 6. UCZESTNICTWO
  1. Warunkiem udziału w Marszobiegu jest:
   1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
   2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu
   3. Akceptacja udziału w Marszobiegu na własną odpowiedzialność mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru Marszobiegu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Marszobiegu powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Marszobiegu.
   4. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udziaje ORLEN Warsaw Marathon, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, wizerunku oraz adresu e-mail, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji i ankiet dotyczących ORLEN Warsaw Marathon. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, a wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tych osób w ORLEN Warsaw Marathon stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji ORLEN Warsaw Marathon i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.).
   5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela PKN ORLEN S.A. i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
    1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
    2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie ORLEN Warsaw Marathon,.
    3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
    4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
    5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
    7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
    8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Marszobiegu w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).
   6. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie VII Regulaminu poniżej.
   7. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 21-23.04.2016 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom ORLEN Warsaw Marathon sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
  3. Prawo do startu mają również osoby niepełnoletnie pod warunkiem zarejestrowania osoby niepełnoletniej przez jej rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w Marszobiegu podpisanej przez opiekuna prawnego. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze koszulki pamiątkowej. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można również pobrać ze Strony Internetowej, w zakładce „Dla Biegaczy”.
  4. Osoba niepełnoletnia podczas Marszobiegu powinna posiadać wypełnione i podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w Marszobiegu rekreacyjno-sportowym.
  5. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo w Marszobiegu osób, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej.
  6. Uczestnicy Marszobiegu otrzymają koszulkę pamiątkową w standardowych rozmiarach dla dorosłych i są zobowiązani do jej założenia na czas Marszobiegu, przy czym Organizator z przyczyn techniczno- organizacyjnych nie gwarantuje przekazania koszulki w wybranym rozmiarze każdemu Uczestnikowi.
  7. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Marszobiegu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Marszobiegu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Marszobiegu lub zachowują się w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 7. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
  2. Organizator ustala limit Uczestników na 7 000 (siedem tysięcy) osób. O udziale Uczestników w Marszobiegu decyduje kolejność zgłoszeń.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 17.04.2016 r. W dniach 21-23.04.2016 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania za pośrednictwem Strony Internetowej nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem Marszobiegu. Termin do składania zgłoszeń upływa 23.04.2016.
  4. Udział w Marszobiegu jest bezpłatny.
 8. KLASYFIKACJE I NAGRODY Organizator nie przewiduje klasyfikacji ani nagród dla Uczestników Marszobiegu.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Marszobiegu w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
  2. Każdy Uczestnik Marszobiegu w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie Marszobiegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
  3. Podczas Marszobiegu zabrania się poruszania po trasie na rowerach, wózkach inwalidzkich, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami, bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych. Zabroniony jest również bieg ze zwierzętami.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestników pozostawione na trasie Marszobiegu.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Marszobiegu.
  6. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Marszobiegu w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu lub przedstawicieli Organizatora podczas Marszobiegu.
  7. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

Pobierz Regulamin Charytatywnego Marszobiegu Dar Serca

Organizator