Regulamin maratonu

ORLEN Warsaw Marathon

 1. CEL IMPREZY
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja Miasta Warszawy w Polsce i na świecie.
  3. Promocja marki ORLEN jako sponsora tytularnego Maratonu.
 1. ORGANIZATOR MARATONU

  AGENCJA LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Warszawie (01-882), ul. Żeromskiego 17C, NIP 521-32-21-905, REGON  015291980) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134061. Wysokość kapitału podstawowego: 100 000,00 zł.

 1. TERMIN I MIEJSCE
  1. Bieg odbędzie się w dniu 13.04.2014 r. w Warszawie.
  2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Maratonu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.orlenmarathon.pl, zwanej dalej stroną internetową.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Maratonu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
  4. Długość trasy: 42,195 km (Maraton).
  5. Trasa będzie miała oznaczone wszystkie kilometry
  6. Zawodnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
   1. Zawodnicy posiadający numery startowe imienne (strefa wydzielona).
   2. Pozostali zawodnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według zadeklarowanego przez zawodnika czasu podanego w formularzu zgłoszeniowym.
   3. Każdy Uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy czasowej odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym.
  7. Na trasie Maratonu przebywać mogą jedynie zawodnicy ORLEN Warsaw Marathon, obsługa Maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
  8. Automatyczny pomiar czasu wykonywany jest przy wykorzystaniu chipa w numerze startowym.
  9. Klasyfikacja zawodników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto, liczonego od strzału startera, w kategoriach wiekowych klasyfikacja odbywa się wg czasów netto, czyli od przekroczenia przez zawodnika linii startu.
 1. LIMIT CZASU I KONTROLE
  1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 06h:00min:00s.
  2. Zawodników niepełnosprawnych na wózkach typu „handbike“ obowiazuje limit czasu wynoszący 02h:45min:00s.
  3. Na trasie Maratonu będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu co 5-ty km wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas biegu. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  4. Organizator  wprowadza limity czasów kontrolnych na poszczególnym punktach pomiaru
   (co 5 km począwszy od 20-tego km), o limitach na poszczególnych punktów pomiarowych Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.orlenmarathon.pl.
  5. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do poszczególnych punktów pomiarowych w wyznaczonych limitach, począwszy od 20-tego km, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC BIEGU.
  6. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego wyznaczonego czasu pozostaną na trasie, począwszy od punktu pomiarowego znajdującego się na 20-tym km,  nie wsiądą do autobusu, czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. Zawodnicy nie będą sklasyfikowani.
  7. Komitet Organizacyjny może podjąć decyzję o zmianie limitu czasu.
 1. PUNKTY ODŻYWIANIA, NAWADNIANIA I MEDYCZNE
  1. Punkty nawadniania „Powerade” zaopatrzone m.in. w wodę, izotoniki i gąbki będą rozmieszczone w odstępach co 5 km począwszy od 7,5 km. Punkty odżywiania „Biedronka” zaopatrzone m.in. w wodę, owoce oraz czekoladę, będą znajdować się co 5 km począwszy od 5-tego km.
  2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników, z wyłączeniem zawodników grupy Elite.
  3. Punkty medyczne będą znajdowały się 100 m za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.
 1. UCZESTNICTWO
  1. Prawo startu w ORLEN Warsaw Marathon mają osoby, które najpóźniej w dniu 27.04.2014 r. ukończą 18 lat.
  2. Warunkiem udziału w Maratonie jest:
   1. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA i tym samym pełna akceptacja powyższych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania.
   2. Udział w Maratonie na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach.
   3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji i ankiet dotyczących ORLEN Warsaw Marathon.
   4. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych (baz danych) oficjalnym sponsorom lub partnerom wydarzenia.
   5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
    1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
    2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerowm egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w imprezie ORLEN Warsaw Marathon.
    3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
    4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
    5. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
    6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
    7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
   6. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie 7 niniejszego Regulaminu.
   7. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 09-12.04.2014 r.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości udzielenia sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku omówionego w ust. 6 pkt. IV ppkt.: 1-7., oficjalnym partnerom oraz sponsorom wydarzenia.
  4. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie na podstawie dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pełnomocnictwa Uczestnika, wzór dostępny jest na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl (Dla Uczestników), wraz z załączoną kserokopią dokumentu tożsamości zawodnika.
  5. Pakiety startowe będą wydawane w dniach od 09.04.2014 r. do 12.04.2014 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. Nie ma możliwości odbioru pakietów startowych w dniu 13.04.2014 r.
  6. Szatnie będą znajdowały się na terenie Miasteczka Biegaczy.
  7. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.
  8. Uczestników Maratonu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy Regulamin.
  9. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Maratonu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Maratonu osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg Maratonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 1. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.orlenmarathon.pl.
  2. Organizator ustala limit zawodników na 10 000 osób. O udziale Uczestników w Maratonie decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową www.orlenmarathon.pl do dnia 08.04.2014 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniach 09-12.04.2014 r.: o lokalizacji Biur Zawodów Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.orlenmarathon.pl. Termin zgłoszeń upływa 12.04.2014 r. 
  4. Prawo bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 08.04.2014 r. mają:
   1. Osoby powyżej 70 roku życia.
   2. Osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności).
   3. Osoby posiadające aktualną II klasę sportową w maratonie wg PZLA osiągniętą w 2013 lub 2014 roku.
   4. Osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Komitet Organizacyjny.
  5. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Maratonu na stronie www.orlenmarathon.pl i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
  6. Opłata startowa wynosi:
   1. 79,00 zł – opłacona do dnia 31.12.2013 r.
   2. 109,00 zł – opłacona w dniach 01.01.2014 r. – 31.01.2014 r.
   3. 139,00 zł – opłacona w dniach 01.02.2014 r. – 08.04.2014 r. oraz w kasach Biur Zawodów
  7. Zawodnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 31.01.2014 r. mają możliwość otrzymania imiennego numeru startowego.
  8. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Maratonie podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w pkt. 7, ppkt. E, obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 139,00 zł.
  9. W dniu startu nie ma możliwości zapisów i wniesienia opłaty startowej.
  10. Wysokość opłaty startowej jest zdeterminowana przez dzień, w którym dokonywana jest transakcja, a nie dzień zarejestrowania się do Maratonu.
  11. Opłatę startową należy wpłacać:
   1. Kartą kredytową lub e-przelewem (do dnia 08.04.2014 r.), zgodnie z „Regulaminem Płatności”.
   2. Na konto bankowe do dnia 08.04.2014 r.
   3. W Biurze Zawodów w dniach 09-12.04.2014 r.
  12. Numer konta odbiorcy: Bank BPH S.A. – 25 1060 0076 0000 3300 0075 0404. Odbiorca: AGENCJA LIVE Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17C, 01-882 Warszawa. Tytuł przelewu: "Maraton..., numer ID…" w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko zawodnika oraz numer zgłoszenia (numer ID dostępny po zalogowaniu się na swoje konto zgłoszeniowe).
  13. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
  14. Poprzez dokonanie opłaty Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. KLASYFIKACJE
  1. Podczas ORLEN Warsaw Marathon prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.
   2. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 i więcej lat.
   3. 84. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Maratonie (klasyfikację regulują przepisy PZLA).
   4. Najstarsza Uczestniczka kończąca maraton.
   5. Najstarszy Uczestnik kończący maraton.
   6. Niepełnosprawni: Niewidomi z przewodnikiem, Słabowidzący.
   7. Niepełnosprawni na wózkach typu „handbike”: kobiety Open; mężczyźni (grupa H1-1/ H1-2); mężczyźni Open (grupaH2/ H3/ H-4).
   8. Kategoria Mój Pierwszy Maraton. Kategoria jest przeznaczona dla zawodników, którzy startują po raz pierwszy w maratonie. Aby być klasyfikowanym w tej kategorii, należy podczas zgłoszenia zaznaczyć, czy startujemy po raz pierwszy. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji dotychczasowych startów zawodnika. Klasyfikacja będzie prowadzona osobno dla kobiet i mężczyzn.
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który umieszczony jest w numerze startowym. Na trasie Maratonu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
  3. Klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto – liczonego od chwili strzału startera). Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika). W wynikach końcowych Maratonu każdy zawodnik otrzymuje informację
   o czasie brutto i netto.
 1. NAGRODY
  1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Maraton otrzymują nagrody finansowe:

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   OPEN

   70 000,00 zł

   70 000,00 zł

   2.

   OPEN

   35 000,00 zł

   35 000,00 zł

   3.

   OPEN

   25 000,00 zł

   25 000,00 zł

   4.

   OPEN

   15 000,00 zł

   15 000,00 zł

   5.

   OPEN

   10 000,00 zł

   10 000,00 zł

   6.

   OPEN

   7 000,00 zł

   7 000,00 zł

   7.

   OPEN

   5 000,00 zł

   5 000,00 zł

   8.

   OPEN

   2 500,00 zł

   2 500,00 zł

   9.

   OPEN

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   10.

   OPEN

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon

   Miejsce:

   Kategoria wiekowa:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   19 – 29

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   19 – 29

   750,00 zł

   750,00 zł

   3.

   19 – 29

   500,00 zł

   500,00 zł

   1.

   30 – 39

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   30 – 39

   750,00 zł

   750,00 zł

   3.

   30 – 39

   500,00 zł

   500,00 zł

   1.

   40 – 49

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   40 – 49

   750,00 zł

   750,00 zł

   3.

   40 – 49

   500,00 zł

   500,00 zł

   1.

   50 – 59

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   50 – 59

   750,00 zł

   750,00 zł

   3.

   50 – 59

   500,00 zł

   500,00 zł

   1.  60 – 69 1 000,00 zł 1 000,00 zł
   2. 60 – 69 750,00 zł 750,00 zł
   3.  60 – 69 500,00 zł 500,00 zł
   1. 70 – 79 1 000,00 zł 1 000,00 zł
   2. 70 – 79 750,00 zł 750,00 zł
   3. 70 – 79 500,00 zł 500,00 zł

   1.

   80 +

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   80 +

   750,00 zł

   750,00 zł

   3.

   80 +

   500,00 zł

   500,00 zł

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Najstarszy uczestnik / uczestniczka

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Mój pierwszy maraton

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Niepełnosprawni –
   Niewidomi z przewodnikiem

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   2.

   Niepełnosprawni –
   Niewidomi z przewodnikiem

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   3.

   Niepełnosprawni – Niewidomi z przewodnikiem

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   1.

   Niepełnosprawni – Słabowidzący

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   2.

   Niepełnosprawni – Słabowidzący

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   3.

   Niepełnosprawni – Słabowidzący

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   Wyścig: ORLEN Warsaw Marathon – niepełnosprawni wózki typu „handbike”

   Miejsce:

   Kategoria:

   Kobiety

   1.

   Kobiety Open

   2 500,00 zł

   2.

   Kobiety Open

   1 500,00 zł

   3.

   Kobiety Open

   800,00 zł

   4.

   Kobiety Open

   500,00 zł

   5.

   Kobiety open

   400,00 zł

   Wyścig: ORLEN Warsaw Marathon – niepełnosprawni wózki typu „handbike”

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   1.

   Grupa H1-1/ H1-2

   2 500,00 zł

   2.

   Grupa H1-1/ H1-2

   1 500,00 zł

   3.

   Grupa H1-1/ H1-2

   800,00 zł

   4.

   Grupa H1-1/ H1-2

   500,00 zł

   5.

   Grupa H1-1/ H1-2

   400,00 zł

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni Open

   1.

   Grupa H2/H3/ H4

   3 000,00 zł

   2.

   Grupa H2/H3/ H4

   2 000,00 zł

   3.

   Grupa H2/H3/ H4

   1 000,00 zł

   4.

   Grupa H2/H3/ H4

   600,00 zł

   5.

   Grupa H2/H3/ H4

   500,00 zł

   6.

   Grupa H2/H3/ H4

   350,00 zł

   7.

   Grupa H2/H3/ H4

   300,00 zł

   8.

   Grupa H2/H3/ H4

   250,00 zł

   9.

   Grupa H2/H3/ H4

   200,00 zł

   10.

   Grupa H2/H3/ H4

   200,00 zł

  2. W kategorii 84. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn:

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon – 84. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mêżczyzn

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   1.

   OPEN

   10 000,00 zł

   2.

   OPEN

   7 000,00 zł

   3.

   OPEN

   5 000,00 zł

   4.

   OPEN

   3 000,00 zł

   5.

   OPEN

   1 000,00 zł

  3. Premie finansowe za rekordy:

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   Premia za rekord Polski
   (M: 02h:07min:39s.; K: 02h:26min:08s.)

   20 000,00 zł

   20 000,00 zł

   Premia za najlepszy wynik na polskim maratonie
   (M: 02h:08min:17s.; K: 02h:28min:14s.)

   20 000,00 zł

   20 000,00 zł

  1. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca 1-10) i generalnej mężczyzn (miejsca 1-10) przysługują zawodnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 06h:00min:00s. godziny od strzału startera, otrzymają medal.
  3. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Pierwszych 1000 biegaczy, którzy ukończą Maraton otrzymają 24 000 pkt. oraz możliwość ich realizacji zgodnie z obowiązującym katalogiem programu VITAY dostępnym na www.vitay.pl.
  5. Biegacze, którzy ukończą Maraton w regulaminowym limicie czasu, biorą udział w losowaniu samochodu Mercedes GLA oraz sprzętu sportowego ASICS.
  6. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 21 dni od daty Maratonu.
  7. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie i dostarczenie na adres Organizatora, niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia imprezy.
 1. KONTROLA DOPINGOWA
  1. Organizator przeprowadzi kontrolę antydopingową wśród wybranych zawodników.
 1. FINANSOWANIE
  1. Koszty opłaty za pakiet startowy, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
  2. W ramach wpisowego Uczestnik nabywa startowy pakiet maratoński, którego zawartość zostanie podana w późniejszym terminie za pośrednictwem strony internetowej www.orlenmarathon.pl.
  3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar akcesorium sportowego wchodzącego w skład pakietu startowego (np. koszulka), ale ze względów organizacyjno – technicznych nie może tego zagwarantować.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu w czasie jego trwania i po jego zakończeniu.
  2. Każdy Uczestnik Maratonu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
  3. W przypadku doznania kontuzji lub urazu uniemożliwiającego start w Maratonie, uczestnik może złożyć wniosek o zwrot opłaty startowej maksymalnie do 30 dni przed datą startu. Podstawą do rozpatrzenia wniosku będzie druk „Zaświadczenie lekarskie‟, sporządzony przez uprawnionego lekarza, zawierający dane osobowe i numer PESEL oraz orzeczenie o niezdolności do startu. Druk należy dostarczyć w formie skanu drogą mailową, pocztą lub osobiście do siedziby Organizatora.
  4. Przebywanie na trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Maratonu na rowerach, wózkach inwalidzkich (z wyłączeniem uczestników startujących w wyścigu na wózkach typu „handbike”), rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking.
  5. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika, ponieważ prawo do uczestnictwa w Maratonie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
  6. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów na e-mail: info@orlenmarathon.pl. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny – decyzje Komitetu są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni, po tym terminie wyniki Maratonu stają się oficjalnymi.
  7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
  8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip, który jest zamontowany w numerze startowym.
  9. Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni i masażu oraz punktów odświeżania (sanitariaty z bieżącą wodą).
  10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
  11. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa, zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Maratonie oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
  12. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Maratonie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestniczka niniejszego Regulaminu lub poleceń personelu, lub przedstawicieli Organizatora podczas Maratonu.
  13. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za całkowicie lub częściowo nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, które będą w dalszym ciągu ważne i wykonalne. Nieważne lub niewykonalne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, którego treść jest możliwie zbliżona do postanowienia nieważnego i niewykonalnego.
  14. Uczestnicy Maratonu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z Maratonem, za wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
  15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
  16. Komitet Organizacyjny ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Pobierz regulamin Maratonu.

Organizator