Regulamin maratonu

ORLEN Warsaw Marathon

 1. CELE IMPREZY
  1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
  2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na świecie.
  3. Promocja marki ORLEN jako sponsora tytularnego Maratonu.
 2. ORGANIZATOR MARATONU

  Organizatorem ORLEN Warsaw Marathon (dalej także jako „Maraton”) jest AGENCJA LIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 17C, NIP 521-32-21-905, REGON 015291980, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000134061, wysokość kapitału zakładowego: 100000,00 zł – zwana dalej „Organizatorem”.

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.), jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7, który zgodnie z art. 31 tej ustawy, na podstawie umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi w celu organizacji ORLEN Warsaw Marathon.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w ORLEN Warsaw Marathon zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją ORLEN Warsaw Marathon także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji ORLEN Warsaw Marathon.

 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Maraton odbędzie się w dniu 26.04.2015 r. w Warszawie.
  2. Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa Maratonu będzie dostępna na stronie internetowej Organizatora: www.orlenmarathon.pl, zwanej dalej „Stroną Internetową”.
  3. W Maratonie mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w Maratonie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Maratonu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Maratonu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.
  5. Długość trasy Maratonu wynosi 42,195 km.
  6. Na trasie Maratonu zostaną oznaczone wszystkie kilometry trasy.
  7. Uczestnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
   1. Uczestnicy posiadający numery startowe imienne (strefa wydzielona).
   2. Pozostali Uczestnicy na starcie ustawiają się w wydzielonych strefach. Przydział do konkretnej strefy następuje według zadeklarowanego przez każdego z Uczestnikówczasu podanego w formularzu zgłoszeniowym.
  8. Każdy Uczestnik podczas rejestracji ma obowiązek zadeklarowania startu ze strefy czasowej, o której mowa powyżej, odpowiadającej jego rzeczywistym możliwościom biegowym.
  9. Na trasie Maratonu przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa Maratonu oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.
  10. Automatyczny pomiar czasu wykonywany będzie przy wykorzystaniu chipa znajdującego się w numerze startowym każdego Uczestnika.
 4. LIMIT CZASU I KONTROLE
  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 06h:00min:00s liczony od strzału startera (czas brutto).
  2. Uczestników niepełnosprawnych na wózkach typu „handbike“ obowiązuje limit czasu wynoszący 01h:15min:00s liczony od strzału startera (czas brutto).
  3. Na trasie Maratonu będą znajdowały się punkty kontrolne pomiaru czasu co 5-ty km wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas biegu. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  4. Organizator wprowadza limity czasów kontrolnych na poszczególnym punktach pomiaru (co 5 km począwszy od 20-tego km). Dla każdego punktu określony zostanie maksymalny czas od startu biegu, w którym uczestnik musi przekroczyć dany punkt pomiaru. W przypadku przekroczenia przepisowego limitu czasu zawodnik zostanie poproszony o zejście z trasy. O limitach czasowych na poszczególnych punktach pomiarowych Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej.
  5. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do poszczególnych punktów pomiarowych, o których mowa powyżej, w wyznaczonych limitach, począwszy od 20-tego km, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC BIEGU.
  6. Uczestnicy, którzy dojadą do mety autobusem, nie zostaną przez Organizatora sklasyfikowani. Na Stronie Internetowej w miejsce osiągniętego przez Uczestnika czasu wpisana zostanie informacja „NUM”, oznaczająca „nie ukończył maratonu”.
  7. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 5. PUNKTY ODŻYWIANIA, NAWADNIANIA I MEDYCZNE
  1. Punkty nawadniania będą rozmieszczone w odstępach co 5 km począwszy od 7,5 km trasy. Punkty odżywiania, będą znajdowały się co 5 km począwszy od 5-tego km.
  2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek Uczestników, z wyłączeniem Uczestników grupy Elite.
  3. Punkty medyczne będą znajdowały się 100 m za każdym punktem odżywiania i będą obsługiwane przez ratowników medycznych. Za punktami medycznymi będą znajdowały się kabiny WC.
 6. UCZESTNICTWO
  1. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w Maratonie mają osoby, które najpóźniej w dniu 26.04.2015 r. ukończą 18 lat.
  2. Warunkiem udziału Uczestnika w Maratonie jest:
   1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
   2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów IAAF (International Association of Athletics Federations), dostępnych na stronie internetowej www.iaaf.org oraz PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), dostępnych na stronie internetowej www.pzla.pl
   3. Uczestnik bierze udział w Maratonie na własną odpowiedzialność,mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Maratonu, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia lub życia. WMaratonie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Maratonie.
   4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w ORLEN Warsaw Marathon, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowaej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług PKN ORLEN S.A. oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących ORLEN Warsaw Marathon. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem danych osobowych i Organizatorem przy realizacji ORLEN Warsaw Marathon i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.).
   5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
    1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
    2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie ORLEN Warsaw Marathon,
    3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
    4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
    5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
    6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
    7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
    8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w Maratonie w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).
   6. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w punkcie VII Regulaminu poniżej.
   7. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 23-25.04.2015 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  3. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom ORLEN Warsaw Marathon sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
  4. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej (zakładka „Dla Uczestników”).
  5. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika, odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  6. Pakiety startowe będą wydawane w dniach od 23.04.2015 r. do 25.04.2015 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Maratonu. Nie ma możliwości odbioru pakietów startowych w dniu 26.04.2015 r.
  7. Szatnie będą się znajdowały na terenie „Miasteczka Biegaczy”. O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem Maratonu.
  8. Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w specjalnie oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika powoduje zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności za pobranie torby przez inną osobę.
  9. Uczestników Maratonu obowiązują przepisy IAAF (International Association of Athletics Federations), dostępne na stronie internetowej www.iaaf.org i PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), dostępne na stronie internetowej www.pzla.pl oraz niniejszy Regulamin.
  10. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników Maratonu. Organizator ma prawo usunąć z terenu Maratonu osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Maratonu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami IAAF oraz PZLA.
 7. ZGŁOSZENIA
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej.
  2. Organizator ustala limit Uczestników na 10.000 (dziesięć tysięcy) osób. O udziale Uczestników w Maratonie decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów.
  3. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 19.04.2015 r. W dniach 23-25.04.2015 r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów; o lokalizacji Biur Zawodów Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem Maratonu. Termin do składania zgłoszeń upływa 25.04.2015 r.
  4. Prawo bezpłatnego startu w Maratonie pod warunkiem zgłoszenia się do 19.04.2015 r. mają:
   1. Osoby powyżej 70 roku życia.
   2. Osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności).
   3. Osoby posiadające aktualną II klasę sportową w maratonie według klasyfikacji PZLA osiągniętą w 2014 lub 2015 roku.
   4. Osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Komitet Organizacyjny.
  5. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Maratonu na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
  6. Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych Maratonu i nie jest równoznaczna z zakupem pakietu startowego.
  7. Opłata startowa wynosi: 89,00 zł do dnia 19.04.2015 i 150,00 zł w dniach 23-25.04.2015
  8. Uczestnicy, którzy zarejestrują się i wniosą opłatę startową do dnia 31.01.2015 r. mają możliwość otrzymania imiennego numeru startowego.
  9. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w Maratonie podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów. W przypadku niespełnienia kryteriów, o których mowa w ust. VII, pkt 4, obowiązywać będzie opłata startowa w wysokości 150,00 zł.
  10. W dniu startu nie ma możliwości dokonania zgłoszenia i wniesienia opłaty startowej.
  11. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Maratonu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia limitu, o którym mowa w pkt 2 powyżej. Poprawnie zarejestrowani uczestnicy (którzy wnieśli opłatę startową) nie maja możliwości zmiany biegu.  
  12. Szczegółowe informacje dotyczące opłat startowych, terminów oraz form płatności znajdują się w regulaminie płatności, dostępnym na Stronie Internetowej, w zakładce: „Dla Uczestników”.
  13. W przypadku dokonywania płatności, przy których konieczne jest opłacenie prowizji banku lub innej instytucji pośredniczącej w płatności, do opłaty startowej należy doliczyć kwotę równą wysokości prowizji. W przypadku nie opłacenia prowizji przez Uczestnika, rejestracja nie będzie możliwa.
 8. KLASYFIKACJE
  1. Podczas Maratonu prowadzone będą następujące klasyfikacje Uczestników:
   1. Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn.
   2. Klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 i więcej lat.
   3. 85. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Maratonie (klasyfikację regulują przepisy PZLA).
   4. Najstarsza Uczestniczka kończąca Maraton.
   5. Najstarszy Uczestnik kończący Maraton.
   6. Niepełnosprawni: Niewidomi z przewodnikiem oraz Słabowidzący.
   7. Niepełnosprawni na wózkach typu „handbike”: kobiety OPEN; mężczyźni (grupa H1-1/ H1-2); mężczyźni OPEN (grupa H2/ H3/ H-4).
   8. Polski debiut w ORLEN Warsaw Marathon (klasyfikowani będą Uczestnicy występujący po raz pierwszy w Maratonie)
  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, który umieszczony jest w numerze startowym. Na trasie Maratonu znajdować się będą maty pomiarowe, które odnotowują pojawienie się Uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się Uczestnika na danym punkcie spowoduje jego dyskwalifikację.
  3. Klasyfikacja Uczestników w kategorii OPEN odbywa się wg czasu brutto dla pierwszych 50 Uczestników i 10 Uczestniczek, w kategoriach wiekowych opisanych w ust. VIII pkt 1. lit. b) powyżej, klasyfikacja odbywa się wg czasów netto, czyliod przekroczenia przez Uczestnika linii startu.
  4. Nagród nie sumuje się dla pierwszych 10 Uczestników w kategorii OPEN kobiet i mężczyzn.
  5. Uczestnicy z kategorii Handbike Open kobiet i mężczyzn nie będą klasyfikowani w kategorii Polski debiut na maratonie podczas ORLEN Warsaw Marathon.
 9. NAGRODY
  1. Zwycięzcy poszczególnych kategorii kończący Maraton otrzymują następujące nagrody finansowe:

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   OPEN

   70 000,00 zł

   70 000,00 zł

   2.

   OPEN

   35 000,00 zł

   35 000,00 zł

   3.

   OPEN

   25 000,00 zł

   25 000,00 zł

   4.

   OPEN

   10 000,00 zł

   10 000,00 zł

   5.

   OPEN

   8 000,00 zł

   8 000,00 zł

   6.

   OPEN

   6 000,00 zł

   6 000,00 zł

   7.

   OPEN

   4 000,00 zł

   4 000,00 zł

   8.

   OPEN

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   9.

   OPEN

   1 500,00 zł

   1 500,00 zł

   10.

   OPEN

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria wiekowa:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   18 – 29

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   18 – 29

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   18 – 29

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   30 – 39

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   30 – 39

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   30 – 39

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   40 – 49

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   40 – 49

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   40 – 49

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   50 – 59

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   50 – 59

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   50 – 59

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   60 – 69

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   60 – 69

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   60 – 69

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   70 – 79

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   70 – 79

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   70 – 79

   300,00 zł

   300,00 zł

   1.

   80 +

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   2.

   80 +

   600,00 zł

   600,00 zł

   3.

   80 +

   300,00 zł

   300,00 zł

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Najstarszy uczestnik / uczestniczka

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   Bieg:Marathon

   Miejsce:

   Kategoria

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Polski debiut na maratonie podczas
   ORLEN Warsaw Marathon

   2000,00 zł

   2000,00 zł

   2.

   Polski debiut na maratonie podczas
   ORLEN Warsaw Marathon

   1500,00 zł

   1500,00 zł

   3.

   Polski debiut na maratonie podczas
   ORLEN Warsaw Marathon

   1000,00 zł

   1000,00 zł

   Bieg: Maraton

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   1.

   Niepełnosprawni
   – Niewidomi z przewodnikiem

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   2.

   Niepełnosprawni
   – Niewidomi z przewodnikiem

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   3.

   Niepełnosprawni
   – Niewidomi z przewodnikiem

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   1.

   Niepełnosprawni – Słabowidzący

   3 000,00 zł

   3 000,00 zł

   2.

   Niepełnosprawni – Słabowidzący

   2 000,00 zł

   2 000,00 zł

   3.

   Niepełnosprawni – Słabowidzący

   1 000,00 zł

   1 000,00 zł

   Wyścig: ORLEN Warsaw Marathon - niepełnosprawni „wózki typu handbike”

   Miejsce:

   Kategoria:

   Kobiety

   1.

   Kobiety Open

   4 000,00 zł

   2.

   Kobiety Open

   3 500,00 zł

   3.

   Kobiety Open

   3 000,00 zł

   4.

   Kobiety Open

   2 000,00 zł

   5.

   Kobiety Open

   1 000,00 zł

   Wyścig: ORLEN Warsaw Marathon – niepełnosprawni wózki typu „handbike”

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   1.

   Grupa H1-1/ H1-2

   4 000,00 zł

   2.

   Grupa H1-1/ H1-2

   3 500,00 zł

   3.

   Grupa H1-1/ H1-2

   3 000,00 zł

   4.

   Grupa H1-1/ H1-2

   2 000,00 zł

   5.

   Grupa H1-1/ H1-2

   1 000,00 zł

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni Open

   1.

   Grupa H2/H3/ H4

   4 000,00 zł

   2.

   Grupa H2/H3/ H4

   3 500,00 zł

   3.

   Grupa H2/H3/ H4

   3 000,00 zł

   4.

   Grupa H2/H3/ H4

   2 500,00 zł

   5.

   Grupa H2/H3/ H4

   2 000,00 zł

   6.

   Grupa H2/H3/ H4

   1 500,00 zł

   7.

   Grupa H2/H3/ H4

   1 000,00 zł

   8.

   Grupa H2/H3/ H4

   750,00 zł

   9.

   Grupa H2/H3/ H4

   500,00 zł

   10.

   Grupa H2/H3/ H4

   300,00 zł

  2. W kategorii 85. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn:

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon – 85. Mistrzostwa Polski w Maratonie Mężczyzn

   Miejsce:

   Kategoria:

   Mężczyźni

   1.

   OPEN

   8 000,00 zł

   2.

   OPEN

   6 000,00 zł

   3.

   OPEN

   4 000,00 zł

   4.

   OPEN

   2 000,00 zł

   5.

   OPEN

   1000,00 zł

  3. Premie finansowe za rekordy:

   Bieg: ORLEN Warsaw Marathon

   Kategoria:

   Mężczyźni

   Kobiety

   Premia za rekord Polski
   (M: 02h:07min:39s.; K: 02h:26min:08s.)

   10 000,00 zł

   10 000,00 zł

   Premia za najlepszy wynik na polskim maratonie
   (M: 02h:06min:55s.; K: 02h:28min:14s.)

   10 000,00 zł 

   10 000,00 zł 

  4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca 1-10) i generalnej mężczyzn (miejsca 1-10) przysługują Uczestnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  5. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą bieg w czasie 06h:00min:00s. godziny od strzału startera, otrzymają medal.
  6. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Nagrody pieniężne zdobyte przez Uczestników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe Uczestnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty Maratonu.
  8. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe Uczestnika jest dostarczenie na adres Organizatora pocztą lub drogą mailową pod adres [email protected], danych niezbędnych do przekazania nagrody to jest: imienia i nazwiska Uczestnika, numeru rachunku bankowego oraz nazwy banku prowadzącego rachunek bankowy, na który ma być przekazana nagroda, w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Maratonu.
 10. KONTROLA ANTYDOPINGOWA Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli antydopingowej wśród wybranych Uczestników.
 11. FINANSOWANIE
  1. Koszty opłaty startowej, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy Maratonu lub organizacje delegujące.
  2. W ramach wpisowego Uczestnik otrzymuje pakiet startowy, którego zawartość zostanie podana za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy)dni przed rozpoczęciem Maratonu.
  3. Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar akcesorium sportowego wchodzącego w skład pakietu startowego (np. koszulka), mając jednak na uwadze względy organizacyjno – techniczne nie może tego zagwarantować.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
  2. Każdy Uczestnik Maratonu w czasie jego trwania zostanie ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie biegu wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
  3. Przebywanie na trasie Maratonu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie Maratonu na rowerach, wózkach inwalidzkich (z wyłączeniem uczestników startujących w wyścigu na wózkach typu „handbike”),rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych). Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu Nordic Walking lub podobnych.
  4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie powoduje dyskwalifikację Uczestnika.Prawo do uczestnictwa w Maratonie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
  5. Pisemne protesty należy kierować do Biura Organizacyjnego Biegu (e-mail: [email protected]), w nieprzekraczalnym w terminie 24 godzin od zakończenia Biegu. Protesty rozstrzyga Komisja, powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od wpłynięcia protestu. Po tym terminie wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.
  6. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.
  7. Podczas biegu wszyscy Uczestnicy są zobowiązani posiadać chip, który zostanie zamontowany w numerze startowym.
  8. Przed biegiem Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu Uczestnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni, masażu oraz punktów odświeżania (sanitariaty z bieżącą wodą).
  9. Organizator nie odpowiada za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie biegu w trakcie trwania Maratonu.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w Maratonie oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
  11. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w Maratonie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas Maratonu.
  12. Komitet Organizacyjny ma prawo dokonania zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują do daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

Pobierz regulamin Maratonu.

                            Organizator